Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven Zanddonk, Beuningen gemeente Beuningen (GD). Laagland Archeologie Rapport 307

DOI

Laagland Archeologie heeft in januari en mei 2019 een Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven uitgevoerd aan de Zanddonk te Beuningen, gemeente Beuningen (GD). Op het terrein is eerder archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is door het bevoegd gezag besloten dat er een aanvullend onderzoek dient plaats te vinden in de vorm van een Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven. Bij het Inventariserend veldonderzoek – proefsleuven zijn in de westelijke helft van het plangebied bewoningssporen aangetroffen uit de Late Middeleeuwen. Deze bestaan uit paalsporen, kuilen en een greppel. Het daaruit afkomstige vondstmateriaal dateert de sporen in de periode van het laatste kwart van de 12e eeuw tot en met de eerste helft van de 14e eeuw. Door het ontbreken van kenmerkende, met zekerheid in de 13e eeuw te dateren vondsten is er mogelijk sprake van een hiaat in de bewoning. Daarbij lijken de sporen in de proefsleuf langs de zuidzijde van het plangebied voornamelijk te dateren in de late 12e eeuw en die in de noordelijker gelegen sleuf vooral in de eerste helft van de 14e eeuw. In een ondiepe laagte op een grotendeels opgevulde greppel is aardewerk, bouwkeramiek en dierlijk botmateriaal aangetroffen dat deels afkomstig lijkt van het nabijgelegen kasteelterrein van de Blanckenborg. De sporen liggen op een afzetting van relatief lichte Waalklei. In het oostelijk deel van het plangebied is een begraven maaiveld aangetroffen met losse vondsten uit de Late Middeleeuwen in zwaardere klei. De vindplaats is geclassificeerd als behoudenswaardig. Omdat de verstoring door de nieuwbouw beperkt blijft tot bouwpalen is door het bevoegd gezag voorafgaand aan de uitwerking en rapportage besloten, dat geen vervolgonderzoek nodig is. De uitwerking in onderhavige rapportage geeft geen aanleiding daarvan af te wijken. Wel dient de in het bestemmingsplan aangeduide archeologische waarde gehandhaafd te worden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x6b-az45
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-h6-hx8u
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:160155
Provenance
Creator Oude Rengerink, J.A.M. (Laagland Archeologie)
Publisher Laagland Archeologie
Contributor Oude Rengerink, J.A.M.; J.A.M. Oude Rengerink (Laagland Archeologie)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/jpeg; application/msexcel; diverse GIS-bestanden (shapefiles)
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.766 LON, 51.864 LAT); Netherlands; Provincie Gelderland; Gemeente Beuningen; Plaats Beuningen; Toponiem Zanddonk