Mobiliteitsonderzoek Nederland 2004

Het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de in Nederland woonachtige bevolking met uitzondering van bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. Het onderzoek is uitgevoerd middels een schriftelijke enquête. Daarbij werden de respondenten telefonisch gemotiveerd om de vragenlijst in te vullen.
Respondenten zijn benaderd via een maandelijkse aselecte steekproef van Nederlandse adressen. Daardoor is de steekproef zo up-to-date mogelijk.
(MON is een voortzetting van het jaarlijks sinds 1978 door het CBS uitgevoerde Onderzoek Verplaatsingsgedrag - OVG)

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zjd-4y5e
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-prb-e0u
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-prb-e0u
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:32005
Provenance
Creator Ministerie van Verkeer en Waterstaat; Rijkswaterstaat; Adviesdienst Verkeer en Vervoer
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Socialdata GmbH - www.socialdata.de
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS 12.0; ADOBE 7.0; EXCEL 2003; ASCII
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland