Fraeilemaweg 21 te Losdorp (gemeente Delfzijl) Een bureauonderzoek

DOI

Het plangebied ligt op een dorpswierde die is opgebouwd uit antropogene ophogingslagen en terplagen. De wierde ligt op een kwelderwal bestaande uit kalkarme lichte zavel die is ontstaan aan de rand van de Fivelboezem. De kwelderwal ligt op vlakte van getij-afzettingen bestaande uit klei of zavel. In deze afzettingen bevindt zich een veenpakket uit de bronstijd. Pleistocene dekzandafzettingen bevinden zich op 12 tot 14 meter beneden NAP.

De wierde van Losdorp is al in de IJzertijd gesticht. Binnen het antropogene pakket van ophogingslagen en terplagen kunnen daarom resten van de IJzertijd tot en met de Nieuwe Tijd verwacht worden. Het plangebied bevindt zich op AMK terrein 5616; een terrein van zeer hoge archeologische waarde. Op de kwelderwal onder de wierde zouden nog resten verwacht kunnen worden van een vlaknederzetting uit de vroege- of midden IJzertijd.

Het plangebied ligt aan de rand van de dorpskern van de wierde van Losdorp. Aan de westkant van het plangebied heeft tot 1925 de oude pastorie van Losdorp gestaan. Een deel van de ossenweg die de radiaire wierde nog deels omringt is ook onderdeel van het perceel.

Op basis van het bureauonderzoek kan geconcludeerd worden dat de archeologische beleids- en advieskaart van de gemeente Delfzijl terecht een zeer hoge archeologische verwachting toekent aan het perceel. Het perceel ligt namelijk op een AMK-terrein op de dorpswierde van Losdorp. Omdat de wierde al in de IJzertijd is gesticht, kunnen vanaf deze periode tot en met de Nieuwe Tijd terplagen met bewoningsresten en ophogingslagen verwacht worden. Deze bevinden zich binnen het antropogene pakket, wat op locatie van de huidige bebouwing tenminste tussen de 180 en 220 cm dik is. Wierden genieten meestal goede conserveringscondities, dus kan naast bijvoorbeeld aardewerk, metaal en (bak)steen ook botmateriaal aanwezig zijn. Onder het antropogene pakket, op de kwelderwal, zouden nog bewoningsresten van een vlaknederzetting kunnen worden verwacht, daterend uit de vroege IJzertijd. De pleistocene zandgronden, en daarmee de verwachting tot oudere prehistorische resten, liggen in deze regio tussen de 14 en 12 meter diep, en zijn dus niet relevant voor de mogelijke ingrepen binnen dit plangebied.

De opdrachtgever is van plan de huidige bebouwing te versterken. Hierbij zal de woning alleen boven het maaiveld worden verbouwd en blijft de grond ongeroerd. In het beleid van de gemeente Delzijl staat voor ingrepen op een wierde het advies ‘streven naar behoud.’ Daarnaast staat voor ingrepen op een AMK terrein aangegeven dat alleen ingrepen groter dan 15 m2 en dieper dan 0,4 m beneden maaiveld archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk is. Archeologisch vervolgonderzoek is daarom niet nodig voor de Fraeilemaweg 21 te Losdorp.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zua-97x4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:156243
Provenance
Creator Hoebe, P.W.
Publisher Salisbury Archeologie BV
Contributor Bakker, M.A.;P.W. Hoebe
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Bakker, M.A.;Salisbury Archeologie BV;P.W. Hoebe
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "," "}
Temporal Coverage Begin 2019-09-02T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-12-11T11:59:59Z