Geldrop, Heggestraat. Aanvullend proefsleuvenonderzoek en opgraving BAAC rapport A-09.0347

Naar aanleiding van de resultaten van een proefsleuvenonder-zoek is op het plangebied aan de Heggestraat te Geldrop door BAAC een aanvullend proefsleuvenonderzoek en een gedeeltelijke opgraving uitgevoerd. Het eerdere proefonderzoek had uitgewezen dat zich in de noordelijke zone archeologische resten bevinden daterend uit de 14e en 15e eeuw, gevormd door een mogelijke waterput en diverse paalsporen. De zuidelijke zone behoefde nader onderzoek om de aanwezigheid van archeologische resten vast te stellen. Daarom is ervoor gekozen deze zuidelijke zone aan een aanvullend proefonderzoek te onderwerpen en de noordelijke zone geheel op te graven. De resultaten van het nu uitgevoerde onderzoek sluiten gedeeltelijk aan op het eerder uitgevoerde proefonderzoek; de zuidelijke zone blijkt inderdaad geen archeologische resten te bevatten, maar de datering van de resten aan de noordzijde van het terrein wijken af van de eerdere conclusies. Waar aanvankelijk paalsporen en mogelijk een waterput uit de 14e en 15e eeuw werden herkend, heeft het hier besproken onderzoek uitgewezen dat de paalsporen aan een recente kas toe te wijzen zijn en dat de veronderstelde waterput een verkleuring betreft die onder een natuurlijke invloed is ontstaan. De blootgelegde sporen bestaan hoofdzakelijk uit moesbedden, ook wel esgreppels genoemd die op grondverbetering duiden en mogelijk op bewoning in de directe omgeving. Vondstmateriaal uit deze sporen plaatst de oorsprong ervan in de 17e of 18e eeuw. Enkele paalsporen in de noordoostelijke hoek van het terrein lijken iets ouder te zijn, maar zullen niet eerder dan in de 17e eeuw zijn aangelegd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zrm-hb5b
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-rlx2-8r
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-rlx2-8r
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zpj-jxvg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67374
Provenance
Creator Weterings, P.G.H. (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor BAAC bv; Gemeente Geldrop-Mierlo
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/tiff; image/jpeg; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.556 LON, 51.421 LAT); Geldrop-Mierlo; Geldrop; Heggestraat