Plangebied Oegstgeesterweg 234 te Rijnsburg, gemeente Katwijk; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

In opdracht van ABO Milieuconsult B.V. heeft RAAP in juli-augustus 2020 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Oegstgeesterweg 234 te Rijnsburg in de gemeente Katwijk. Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. De plannen bestaan uit de sloop van de bestaande woning (huisnummer 234) en de bouw van twee nieuwe woningen. Het toekomstig bouwvlak van de meest zuidelijk gelegen (twee-onder-een-kapwoning) is deels bebouwd door de staande bebouwing. De nieuwbouw krijgt een oppervlakte van circa 175 m2. De nieuwbouw ten noorden hiervan heeft een oppervlak van circa 130 m2. Het plangebied heeft een totale grootte van circa 1.800 m2. De woningen worden niet onderkelderd. Het vloerniveau van de nieuwbouw ter plekke van Oegstgeesterweg 234 komt circa 40 cm boven de kruin van de weg. De funderingen komen circa 1 m onder dit peil.

Voor het plangebied bestond een hoge archeologische verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten uit het laat neolithicum en de bronstijd. Archeologische resten uit deze perioden worden in de top van Oude Duin-/strandwalafzettingen verwacht. Resten uit de bronstijd zouden eventueel ook in de top van dieper gelegen kwelderafzettingen aanwezig kunnen zijn. Er bestond een hoge archeologische verwachting voor de aanwezigheid van resten uit de ijzertijd, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. Deze worden op hoger liggende oeverafzettingen verwacht. Mogelijk zijn in de omgeving van het plangebied afdekkende geulafzettingen van de Oude Vliet aanwezig. Dit was een getijdengeul die zich tijdens de vroege middeleeuwen heeft gevormd. Er bestond een lage-middelhoge archeologische verwachting voor bewoningssporen uit de late middeleeuwen-nieuwe tijd. Op basis van historisch kaartmateriaal werd geen bewoning verwacht uit de vroege 19e eeuw en later. Uit eerdere perioden konden echter wel bewoningssporen aanwezig zijn. Daarnaast bestond er een hoge kans op het aantreffen van akkerlagen (en mogelijke ophogingslagen) uit deze perioden.

Op basis van het verkennende booronderzoek blijkt dat in het plangebied intacte en ontkalkte oever-, kwelder- en oude duin-/strandwalafzettingen aanwezig zijn. Voor deze afzettingen bestaan respectievelijk hoge archeologische verwachtingen voor de ijzertijd tot de vroege middeleeuwen, de bronstijd en het laat neolithicum tot de bronstijd. De top van de oeverafzettingen bevindt zich in het plangebied tussen 100 en 150 cm –mv (tussen 0,05 m +NAP en 0,65 m –NAP). In 4 van de 5 boringen zijn in/nabij de top van deze afzettingen laklagen waargenomen. In het plangebied zijn vanaf 140 -190 cm –mv kwelderafzettingen aanwezig (vanaf 0,4-1,05 m –NAP). In boring 2 is tussen 200 en 212 cm – mv een laklaag in dit pakket aangeboord. De top van de Oude Duin-/strandwalafzettingen is tussen 170 en 285 cm –mv aangeboord (tussen 0,7-1,85 m –NAP). Op basis van dit veldonderzoek blijven de hoge verwachtingen voor de periode laat neolithicum-vroege middeleeuwen bestaan. Boven de oeverafzettingen is een pakket geulafzettingen van de Oude Vliet aanwezig, dat zich vanaf de vroege middeleeuwen heeft gevormd. Er zijn geen indicaties voor intacte niveaus of vindplaatsen uit de late middeleeuwen-nieuwe tijd waargenomen. De archeologische verwachting voor deze periode kan naar laag worden bijgesteld. In de boringen blijkt de boven grond tot 55-110 cm –mv te zijn verstoord.

Hoewel diverse intacte archeologische niveaus zijn waargenomen, blijkt op basis van de resultaten van dit onderzoek de kans klein dat in het plangebied archeologische resten bedreigd worden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z7q-v2x8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ky-7p50
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:201352
Provenance
Creator Peeters, D. (RAAP); Rijk, T.E. de (RAAP)
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; .pdf; .xlsx; application/x-cmdi+xml
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.452 LON, 52.192 LAT); Netherlands