Arbeidskrachtentelling, 1973 - AKT 1973 Labour force statistics, 1973

DOI

Survey met betrekking tot de relaties tussen mens en arbeidsmarkt. Variabelen: persoonskenmerken: positie in het huishouden, geslacht, geboortejaar, nationaliteit, soort van werkzaamheid, beroepsactiviteit in verslagweek, hoogst bereikte diploma avo en bo, woongemeente. Hoofdberoep: postitie, beroep, bedrijf, forensisme, werkgemeente, normale arbeidsduur, vrijwillig korter werken, feitelijke arbeidsduur, reden korter werken, nevenberoep.
Sinds 1987 zijn de AKT's voortgezet onder de naam 'Enquete Beroepsbevolking - EBB'

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zgj-vfnv
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-abh-fel
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:33106
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS * Voorburg (primary investigator)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS * Voorburg (research initiator); Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS * Voorburg (data collector)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline Economics;Social Sciences
Spatial Coverage Nederland