Archeologisch bureauonderzoek Zoetermeer - vervanging brug Zegwaartseweg Archol Rapport 458

DOI

In opdracht van Damsteegt BV heeft Archol een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar de Zegwaartseweg ter hoogte van het Akkerpad in Zoetermeer. Aanleiding voor het onderzoek is de vervanging van de hier gelegen fietsbrug. Doel van het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek is erop gericht een specifiek verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen met de bekende en verwachte archeologische waarden. De Zegwaartseweg is een van de oudst bewoonde delen van Zoetermeer. De bewoning hier gaat waarschijnlijk terug tot in de 11e eeuw en vormde de basis van de ontginning van het veengebied in Zegwaart. Vanaf 1700 werden de ontveende gebieden ingepolderd, waarbij de bewoning langs de Zegwaart grotendeels verdween onder de nieuwe ringdijk. Dit is ook het geval ter hoogte van het plangebied. In de ondergrond kunnen daarom bewoningsresten aanwezig zijn die dateren van de 11e tot eind 17e eeuw. Deze resten zijn ter hoogte van de voorgenomen werkzaamheden echter waarschijnlijk al verstoord geraakt bij de aanleg van de huidige fietsbrug. Omdat de geplande graafwerkzaamheden daarnaast een zeer beperkte omvang hebben wordt voor het plangebied in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. Aanbevolen wordt dan ook om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkelingen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xq2-sqfu
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:128905
Provenance
Creator Leije, J. van der
Publisher Archol bv
Contributor Archol bv
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Archol bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-06-18T11:59:59Z