Archeologisch bureauonderzoek Boermastreek, 2e Exloërmond gemeente Borger-Odoorn (DR). Laagland Archeologie Rapport 168

DOI

Laagland Archeologie heeft in mei 2018 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor twee terreinen aan de Boermastreek te 2e Exloërmond. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het voornemen op de terreinen ecowoningen te bouwen. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Het terrein ligt in een beekdal. De beek die daarin lag is in de vorige eeuw gedempt. Tussen circa 5500 – 3850 voor Chr. raakte het gebied volledig met veen begroeid. Die situatie handhaafde zich tot omstreeks 1800. Op basis van geologische boringen en de bodemkaart wordt nog een veen- of moerig pakket van minimaal 60 cm dik verwacht. In de omgeving zijn met name contextloze waarnemingen uit het neolithicum en een aantal prehistorische veenbruggen bekend. Uit de twee onderzochte terreinen zijn geen vindplaatsen bekend. Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek geldt voor het noordelijke plangebied een hoge verwachting voor nederzettingsresten uit de periode mesolithicum- neolithicum. Voor beide plangebieden geldt bovendien een hoge verwachting op beekdalgerelateerde archeologische resten. De aanwezigheid (en conservatie) van deze laatste categorie is sterk afhankelijk van daadwerkelijke aanwezigheid en dikte van een intacte veenlaag. Om deze reden wordt in eerste instantie voor beide plangebieden vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een raai met boringen per plangebied, haaks op de Boermadreef. De implementatie van dit advies is overgenomen door de bevoegde overheid, de gemeente Borger-Odoorn. De gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar deskundige, mevr. M. Montforts.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-znv-c67t
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gs-q36t
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:159874
Provenance
Creator Brouwer, E.W. (Laagland Archeologie)
Publisher Laagland Archeologie
Contributor Brouwer, E.W.; E.W. Brouwer (Laagland Archeologie)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.898 LON, 52.890 LAT); Netherlands; Provincie Drenthe; Gemeente Borger-Odoorn; Plaats 2e Exloërmond; Toponiem Boermastreek