Westland, Verbreding Veilingroute N222 (deelgebieden 5 en 8) Westland, Verbreding Veilingroute N222 (deelgebieden 5 en 8)

DOI

In de periode tussen 7 en 23 februari 2018 heeft ADC ArcheoProjecten een archeologische begeleiding uitgevoerd ten behoeve van verbreding van de Veilingroute (N222) ter hoogte van de Middel Broekweg te Naaldwijk. Dit onderzoek betrof specifiek de begeleiding van een tweetal te ontgraven watercompensatiebasins binnen deelgebieden 5 en 8. Op basis van onderzoek in de directe omgeving van de onderzoeksgebieden werden sporen uit de Romeinse tijd verwacht. Deze zijn echter niet aangetroffen. De aanwezige antropogene grondsporen in deelgebied 8 kunnen bestempeld worden als zogenoemde offsite sporen. De datering van deze sporen is laat middeleeuws en het betreft greppels en enkele (grote) kuilen. Het onderzoek in deelgebied 5 heeft daarentegen geen archeologische grondsporen opgeleverd. De houten constructie uit vermoedelijk de Nieuwe tijd kan dienst gedaan kan hebben als slootovergang. In deelgebied 5 is één doorlopend noord-zuid profiel aangelegd, gedocumenteerd en bemonsterd. Naast het doorlopende profiel is er gewerkt met profielkolommen van een minimale breedte van één meter. In deelgebied 8 zijn enkele profielkolommen gedocumenteerd. Documentatie geschiedde doormiddel van een reeks digitale foto’s en tekeningen op schaal 1:20. De bodemopbouw is tijdens een veldbezoek door de fysisch geograaf beschreven. Uit de variatie in bakstenen (baksels en formaten) blijkt dat het in alle gevallen om hergebruikte stenen gaat. Daaronder bevinden zich relatief veel vroege exemplaren met een grote dikte. Deze zullen oorspronkelijk in een middeleeuwse structuur zijn toegepast. Het aardewerk, dierlijk botmateriaal en natuursteen vertonen een voor de regio gebruikelijk spectrum. De begeleiding was zodanig georganiseerd dat de werkzaamheden geen, tot weinig, vertraging hebben opgelopen door het archeologische onderzoek.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zpb-xc4x
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:127171
Provenance
Creator Ruiter, A.A.T.
Publisher ADC Archeoprojecten
Contributor Zuid-Holland;ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Zuid-Holland;ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format ms access 2003;sql;jpeg;mapinfo tab;pdf;ms word document 2003;xls;ms word document 2007
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2018-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-07-24T11:59:59Z