Brink 125, Beverwijk, gemeente Beverwijk: een bureauonderzoek Bureau voor Archeologie Rapport 158 Bureau voor Archeologie Rapport 158

DOI

Het plangebied ligt op de oostflank van de strandwal van Beverwijk. Op en in strandwalafzettingen kunnen archeologische resten vanaf het Neolithicum voorkomen. Op basis van een paleogeografische reconstructie zijn in het plangebied vanaf de IJzertijd een strandwal en/of duinafzettingen aanwezig. Nabij het plangebied, in de Broekpolder, zijn op en in strandwalafzettingen enkele sporen uit de Bronstijd maar met name resten uit de Late IJzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen. In de late Middeleeuwen is ca. 500 m ten zuidwesten van het plangebied Beverwijk ontstaan. Ongeveer 180 m ten noorden van het plangebied lag kasteel Adrichem met een oorsprong in de 13 e of 14 e eeuw. Op basis van oud kaartmateriaal is in het plangebied echter geen bebouwing aanwezig Uit milieukundig onderzoek blijkt dat het noordwestelijk deel van het plangebied tot een diepte die variërend van 230 tot 100 cm (gemiddeld 150 cm) is verstoord. Het zuidoostelijk deel van het plangebied is bebouwd sinds 1983. Aangenomen wordt dat bij de bouw de bovengrond is verstoord. Ter plaatse van de onverstoorde delen van het plangebied kunnen nog archeologische waarden aanwezig zijn. Deze mogelijke waarden zullen worden aangetast ter plaatse van het te bouwen onderkelderde appartementenblok. Bureau voor Archeologie adviseert om ter plaatse van het appartementenblok een archeologisch booronderzoek uit te voeren. Het resterende deel van het plangebied kan worden vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkeling.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xpu-ncfq
Related Identifier 10.17026/dans-zne-zspy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:68144
Provenance
Creator Hanemaaijer, M
Publisher Bureau voor Archeologie
Contributor Bureau voor Archeologie
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Bureau voor Archeologie
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-03-21T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-02-01T11:59:59Z