Schettens Grafkelder AB Salisbury Archeologisch Rapport 139

DOI

Op 22 en 23 februari 2017 heeft Salisbury Archeologie b.v. in opdracht van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Schettens-Schraard-Longerhouw een opgraving (variant archeologische begeleiding (DO)) uitgevoerd in een grafkelder van de Nederlands Hervormde kerk te Schettens. Aanleiding tot het onderzoek was de restauratie van de kerkvloer waarbij bij het verwijderen van de oude vloer een grafkelder tevoorschijn kwam. De ontdekking van de grafkelder en het onderzoek aan de grafkelder met daarin menselijke skeletresten van een zestal mensen heeft geresulteerd in een discussie over de mogelijke locatie van het graf van Schelte van Aysma en zijn vrouw Tjemck van Osinga. Tijdens het onderzoek zijn de archeologische resten gedocumenteerd en is het materiaal uit de grafkelder veiliggesteld om zo de archeologische informatie uit de grafkelder, die van belang is voor kennisvorming over het verleden van de familie Van Aysma en Osinga en NH-Kerk van Schettens veilig te stellen. Op basis van het bouwhistorisch onderzoek is getracht een reconstructie te maken van de grafkelder. Daarnaast heeft het onderzoek uiteindelijk geresulteerd in de terugplaatsing van de skeletresten in nieuwe grafkisten naar oud voorbeeld.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z8x-mu6h
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:116223
Provenance
Creator Bakker, A.M.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-01-02T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-02-04T11:59:59Z