Made, Antwerpsestraat tussen de nummer 6 en 10 Made gemeente Drimmelen

DOI

Op 9 juli 2018 heeft archeologisch onderzoek in de vorm van een proefsleuf plaatsgevonden in het plangebied Antwerpsestraat in Made. Tussen de huisnummers 6 en 10 wordt nieuwbouw gerealiseerd waarbij de kans bestaat dat archeologische waarden vernietigd zullen worden. Uit historische bronnen is bekend dat Made in de 14e eeuw in gebruik was als stadsweide van Geertruidenberg. De bewoners van Made waren voornamelijk landbouwers op schrale heidegrond. Het plangebied is tot in de 20e eeuw in gebruik geweest als bouwland/akkerperceel. Binnen het onderzoeksgebied is grondverbetering uit de 17e eeuw vastgesteld. Het betreft twee langwerpige kuilen met brokken verspitte B-horizont. De B-horizont zelf is grotendeels verdwenen. Alleen in het zuidelijke deel van de proefsleuf is nog een restant van deze laag in de top van het dekzand aanwezig. Het terrein is eind 17e/begin 18e eeuw geëgaliseerd/afgegraven, waarbij eventueel aanwezige oudere sporen zijn verdwenen of afgetopt. De aangetroffen archeologische resten sluiten aan bij het rurale karakter dat deze locatie van oudsher heeft gehad. De noordzijde van de Antwerpsestraat werd pas tegen het eind van de jaren ’60 van de 20e eeuw bebouwd. Binnen het plangebied is, afgezien van een bijgebouw vanaf 1962, geen bebouwing bekend.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zcd-u8br
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155740
Provenance
Creator Aarts, A.C.
Publisher BAAC
Contributor Noord-Brabant;BAAC BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Noord-Brabant;BAAC BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format zip file;pdf portable document format;geography markup language;jpg/jpeg file
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2018-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2020-01-30T11:59:59Z