Archeologie achter de brandweerkazerne in Kerkdriel Archeologie achter de brandweerkazerne in Kerkdriel, gemeente Maasdriel

DOI

Op dinsdag 30 juni en woensdag 1 juli 2015 heeft ADC ArcheoProjecten een archeologische opgraving uitgevoerd in het plangebied Teisterbandstraat 33 te Kerkdriel. In 2007 is hier een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd, waarbij een gracht, middeleeuwse sporen en een groot aantal vondsten zijn aangetroffen. Vanwege de voorgenomen ontwikkeling van het terrein (verbouwing brandweerkazerne tot appartementen en herinrichting van het achterterrein) zouden mogelijk de hoger gelegen archeologische resten vergraven worden. De gemeente schreef daarom voor dat er een archeologisch onderzoek diende plaats te vinden teneinde de voorgenomen 50 cm verstoring en een bufferzone van 30 cm ex situ te bewaren. Tijdens de opgraving zijn twee lagen onderscheiden: een ophogingslaag uit de Nieuwe tijd (17e eeuw) en oeverafzettingen uit de Late Middeleeuwen aangetroffen (13e/ 14e eeuw). Ook is de ‘gracht’ uit het vooronderzoek gevonden. Deze hangt waarschijnlijk samen met de inrichting van de percelen langs de Teisterbandstraat in de Nieuwe tijd en wordt daarom als perceelsloot geïnterpreteerd. In de middeleeuwse laag zijn enkele metaalvondsten aangetroffen. Met de afronding van dit onderzoek is de bovenste 80 cm van het terrein vrijgegeven voor bouwactiviteiten. De diepere ondergrond blijft ongeroerd, hiervoor geldt dat vanaf ca. 90 cm -mv (ca. 3,5-3,7 m +NAP) vondsten en sporen uit de Middeleeuwen, tot en met de 14e eeuw kunnen worden aangetroffen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x65-bmu9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:127752
Provenance
Creator Kodde, S.W.
Publisher ADC
Contributor Gelderland;ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Gelderland;ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format docx;mapinfo;mdb;doc;jpg;pdf;xls
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2015-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-08-02T11:59:59Z