Culemborg Nieuwbouw Pavijen V Ijzertijdbewoning langs een restgeul. Opgraving Pavijen V, gemeente Culemborg

DOI

In opdracht van de gemeente Culemborg heeft Archol een archeologische opgraving uitgevoerd in het plangebied Pavijen V. Aanleiding voor het onderzoek was het voornemen van de gemeente om het bedrijventerrein in het plangebied uit te breiden. Vooronderzoek had aangetoond dat zich ter hoogte van het onderzoeksgebied en in de direct omgeving hiervan een behoudenswaardige midden-ijzertijdvindplaats in de bodem bevindt. Deze vindplaats is tijdens de opgraving onderzocht.

In het noordelijk deel van het onderzoeksgebied zijn twee erven uit de midden-ijzertijd (gedeeltelijk) onderzocht. Op beide erven zijn sporen van een boerderij aangetroffen, op het westelijke van de twee erven zijn daarnaast enkele bijgebouwen gevonden. Zoals vaak het geval is bij midden-ijzertijdplattegronden in het rivierengebied, was de constructie van de plattegronden moeilijk vast te stellen.

De bewoners van de nederzetting dumpten hun afval in een depressie van een restgeul ca. 25 m ten zuiden van de erven. Op de noordelijke flank en oeverzone van de restgeullaagte werd een ca. 20 cm dikke vondstlaag aangetroffen, vol vaatwerk, keramische objecten, natuursteen en dierlijk bot. De aanwezigheid van verschillende sporen in het gebied tussen de nederzetting en de restgeul wijzen er op dat ook dit terrein in gebruik was in de midden-ijzertijd, al was het niet om te wonen. Dit deel van het terrein werd gebruikt voor bijvoorbeeld akkerbouw, het weiden van vee en/of ambachtelijke activiteiten. Ook zijn hier twee waterkuilen gevonden.

Enkele scherven gedraaid aardewerk in de opvulling van de restgeullaagte en mogelijk ook een bronzen fibulanaald, wijzen er op dat deze depressie ook in de Romeinse tijd nog open lag. Uit deze periode dateert tevens een greppelstelsel in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied, dat als percelering van een agrarisch gebied is geïnterpreteerd.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xd4-tgg4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:117941
Provenance
Creator J. van der Leije;Leije, J. van der
Publisher Archol bv
Contributor Amerongen, Y.F. van;Meurkens, L.;Hees, E.E. van;Heunks, E.;Archol bv;Dijk, J. van
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Amerongen, Y.F. van;Meurkens, L.;Hees, E.E. van;Heunks, E.;Archeoplan;Universiteit Leiden;Archol bv;Heunks Landschapsarcheologie;Dijk, J. van
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Adobe PDF;MS Word;GIS (geo)grafische gegevens;MS Excel Worksheet;Rich Text Format;JPEG;GIS koppelgegevens;GIS bestand;MS Word Document;kommagescheiden bestand;MS Access database;GIS index gegevens;GIS attribuut gegevens
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2018-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-02-18T11:59:59Z