Bureau- en booronderzoek planlocatie wisselwoningen B. Kuiperweg te Ten Post, gemeente Groningen (GR)

DOI

MUG Ingenieursbureau b.v. adviseert om geen vervolgonderzoek uit te voeren. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat binnen het onderzoeksgebied archeologische resten aanwezig zijn.

Onderzoek Aanleiding tot het onderzoek zijn de plannen voor de bouw van 60 wisselwoningen op de locatie. Op basis van het bureauonderzoek ligt het onderzoeksgebied in een vlakte van getij-afzettingen, op de overgang naar een getij-inversierug, waarop een rij wierden ligt die voornamelijk dateren vanaf de ijzertijd. Direct ten zuid(west)en van het onderzoeksgebied liggen zowel een beschermd archeologisch monument (een wierde uit de ijzertijd die op de getij-inversierug ligt) als twee voormalige borgterreinen. Op basis van de percelering op de Kadastrale Minuut uit 1811-1832 zou binnen het onderzoeksgebied zelf ook sprake kunnen zijn geweest van een wierde. Hiervoor zijn bij het booronderzoek geen aanwijzingen aangetroffen. Ook zijn er geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van overige vindplaatsen.

Het bevoegd gezag, gemeente Groningen, onderschrijft bovenstaande advies.

Het voorliggende onderzoek is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Indien onverhoopt toch archeologische waarden aanwezig blijken te zijn binnen de vrijgegeven gebieden, wijzen wij op de wettelijke meldingsplicht hiervan (artikel 5.10 van de Erfgoedwet) om het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: “Degene die anders dan bij het verrichten van opgravingen een vondst doet waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een archeologische vondst betreft, meldt dit zo spoedig mogelijk bij onze minister”. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in casu de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (vondstmelding via Archis). De melding kan ook bij de provincie of gemeente gedaan worden (zie colofon voor contactgegevens

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xag-57fk
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qh-rp4d
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:186172
Provenance
Creator Krol-Karsten, T.N. Krol-Karsten (MUG Ingenieursbureau)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Krol-Karsten, T.N.; T.N. Krol-Karsten (MUG Ingenieursbureau)
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology