Veteranen Instituut, IPNV, interview 416

Na een chauffeursopleiding in Assen en wordt deze Friese jongen voorjaar 1949 als soldaat ingedeeld bij het 432ste Bataljon Infanterie. Hij is gezagsgetrouw opgevoed en onttrekt zich niet aan de dienst, ook niet als blijkt dat hij naar Indië uitgezonden zal worden. Op 12 oktober 1949 komt de boot in Tandjoeng Priok aan, en wordt het bataljon naar Serang op Bantam gebracht. Er wordt die hele nacht geschoten. Hij correspondeert vanuit Indië met zijn latere vrouw. Maar door zijn ervaringen in het chaotische Jakarta in 1950 raakt hij tijdelijk van zijn geloof en schrijft dan even niet naar huis. Hij is achtereenvolgens foerier, chauffeur bij de Motor Transport Dienst en assistent bij de officier Sociale Dienst West Java. Later raakte deze man actief betrokken bij de veteranen-organisaties.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zc5-rtuu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-s08-k2c
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-s08-k2c
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35872
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography;Theology and Religion Studies
Spatial Coverage Java; Bantam; Serang; Jakarta