Plangebied Prinsenweg te Vierpolders, gemeente Brielle; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (IVO-O, verkennend booronderzoek)

DOI

In opdracht van de gemeente Brielle heeft RAAP in september 2018 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek (IVO-O, verkennend booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied Prinsenweg te Vierpolders in de gemeente Brielle (figuur 1). Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning.

Hoewel het verkennend booronderzoek niet tot doel had systematisch archeologische vindplaatsen op te sporen -de boordichtheid en boordiameter zijn hiertoe ontoereikend- zijn tijdens het veldonderzoek archeologische indicatoren aangetroffen. Deze zijn allen aan het maaiveld aangetroffen in opgebracht materiaal (slootbagger) ten oosten van de perceelssloot langs de westgrens van het plangebied (tussen boringen 23 en 44). Het betreft in totaal 11 aardewerkfragmenten.

De aangetroffen bodemopbouw komt in hoofdlijnen overeen met hetgeen verwacht werd op basis van het bureauonderzoek (Oranjewoud, 2008) en bestaat uit een laag geroerde grond (bouwvoor) op deken geulafzettingen op veen. Het veen is grotendeels licht veraard (amorf) en in enkele gevallen veraard. Opvallend is dat de hoogte van de bovenkant (top) van de veenlaag veel variatie vertoont en zeker geen veenbult laat zien. Ook de naar NAP vertaalde top van het aangetroffen veen in de boringen direct grenzend aan het plangebied van Oranjewoud (2008) laten een dergelijke morfologie niet zien. De aangetroffen Romeinse vindplaats ligt op de overgang van een iets hoger gelegen veenlaag naar een laagte van veen dat bestaat uit een afwisseling van veraard en intact (riet)veen. Het aangetroffen veenlandschap (o.a. diepteligging, aard) binnen het plangebied komt sterk overeen met het aangetroffen veen rondom de Romeinse vindplaats. Voor onderhavig plangebied betekent dit dat het (klei op) veenlandschap vrijwel geheel intact is aangetroffen, enkele geïsoleerd locaties daargelaten. De hoge archeologische verwachting blijft derhalve gehandhaafd voor de periode van de IJzertijd en later, met nadruk de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Als de bodemingrepen niet kunnen worden aangepast, dan wordt aanbevolen voorafgaand aan de werkzaamheden op deze locaties nader archeologisch onderzoek uit te laten voeren, in de vorm van een proefsleuvenonderzoek.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z9p-bhyg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:121945
Provenance
Creator Coppens, C.F.H.
Publisher RAAP Archeologische Adviesbureau b.v.
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau b.v.
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact RAAP Archeologisch Adviesbureau b.v.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-01-24T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-04-08T11:59:59Z