Bergeijk, Gerststraat Een archeologische begeleiding ADC rapport 5247

DOI

ADC ArcheoProjecten heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd op de locatie Gerststraat te Riethoven (gem. Bergeijk). Dit onderzoek betrof het begeleiden van de aan te sluiten riool- en nutsvoorzieningen ten behoeve van te realiseren woningbouw door Van Kasteren uit Veldhoven. Het onderzoek werd uitgevoerd conform het protocol Opgraven. Bij eerder onderzoek is op een diepte van ca. 26,73 en 26,93 m +NAP een huisplattegrond uit de Volle Middeleeuwen aangetroffen. Op basis daarvan is gesteld dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij alle werkzaamheden die dieper reiken dan 0,5 m. Het doel van het onderzoek betrof het ex situ behouden van mogelijke aan te treffen archeologische sporen.

Bij alle graafwerkzaamheden een archeoloog aanwezig geweest. Het werkvlak is gemiddeld op een hoogte van +27,05 m NAP aangelegd (ca. 55 cm onder maaiveld in het noorden, en 1,10 m in het zuiden. Tijdens de graafwerkzaamheden zijn er geen grondsporen geconstateerd en het onderzoek heeft geen archeologische vondsten opgeleverd. De conclusie is derhalve dat de nu uitgevoerde werkzaamheden minder diep zijn uitgevoerd en hierdoor niet het archeologisch relevante vlak bereikt heeft. Het is daarom onduidelijk, maar wel aannemelijk, of onder dit niveau nog archeologische resten aangetroffen kunnen worden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zuy-du7w
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bo-ie8l
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:186164
Provenance
Creator Semeijn, R. (ADC Archeoprojecten)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor ADC Archeoprojecten
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.389 LON, 51.357 LAT)