Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. proefsleuven 48″ aardgastransportleidingen A-524, A-533 en A-635 en een ø630 PVC drinkwaterleiding Bemmel - Zevenaar, locatie Duiven; Antea Group Archeologie 2016/174 Antea Group Archeologie 2016/174

In november 2016 heeft Antea Group in opdracht van de Nederlandse Gasunie N.V. een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd ter hoogte van de Heiliglandseweg 5 te Groessen (gemeente Duiven). Voor de omgevingsvergunning en bestemmingsplanprocedure voor de aanleg van diverse gas- en drinkwaterleidingen dienden diverse (deel)onderzoeken uitgevoerd te worden, waaronder archeologie. Op basis van de resultaten van het reeds uitgevoerde bureau- en booronderzoek (verkennend en karterend) is vervolgonderzoek uitgevoerd in de vorm van proefsleuven.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn geen archeologische sporen aangetroffen.

Het ontbreken van sporen kan verklaard worden door de bodemopbouw. Tijdens het onderzoek zijn in plaats van oeverafzettingen overslaggronden binnen het plangebied aangetroffen. De onder de bouwvoor aanwezige iets humeuze, bruingrijze uiterst siltige klei bevat schelpenresten en af en toe kiezels. Daarnaast is geen fining upwards sequence in het bodemprofiel waargenomen. Op basis van deze bevindingen en de ligging van de locatie ten opzichte van de huidige Rijn en IJssel wordt deze klei geïnterpreteerd als overslaggrond. De lichte klei ligt op een pakket van komklei met daarin een humeuze band die varieert in dikte. Blijkbaar is er een langere periode geweest waarbij geen overstromingen hebben plaatsgevonden en vegetatie tot ontwikkeling kon komen. De hieronder gelegen grijze komklei betreft waarschijnlijk de Laag van Wijchen.

Uit het inventariserend veldonderzoek blijkt dat binnen het onderzoeksgebied geen archeologische sporen aanwezig zijn. Dat betekent dat er geen archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd wordt. De geplande werkzaamheden voor de aanleg van de leidingen kan doorgang vinden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xtw-dajj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-h7yc-ak
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-h7yc-ak
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xe2-mvas
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:68200
Provenance
Creator Arkema, M. (Antea Group)
Publisher Antea Group
Contributor Antea Group
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.059 LON, 51.954 LAT); Gelderland; Gemeente Zevenaar; Duiven; Helhoek