Veghel Witte de Withstraat 24. Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. proefsleuven. BAAC rapport A-15.0120

DOI

In opdracht van de gemeente Veghel heeft BAAC bv op 16 juni 2015 een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd in plangebied Witte de Withstraat 24 te Veghel. Aanleiding voor het onderzoek is het plan om een nieuw schoolgebouw te realiseren. Het plangebied is gelegen in de wijk Veghel-Zuid. Het wordt aan de zuidzijde begrensd door de Witte de Withstraat, in het oosten door de Hiddes de Friesstraat en in het westen door de Van Heemskerkstraat. De noordelijke grens wordt bepaald door kadastrale perceelsgrenzen. Momenteel bestaat het uit een braakliggend terrein. De voormalige bebouwing is in 2014 gesloopt. De oppervlakte van het plangebied bedraagt 2.640 m2.

Voor het plangebied zijn in 2015 een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd. Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat er sprake was van een hoge archeologische verwachting voor resten vanaf de bronstijd in het oostelijke deel van het plangebied, en een hoge verwachting voor resten vanaf de steentijd in het noordwestelijke deel van het plangebied. Voor de rest van het plangebied bestond een lage archeologische verwachting omdat hier sprake was van diepe verstoringen.

Uit het IVO-P bleek dat het plangebied op een dekzandplateau bestaande uit (verspoeld) dekzand ligt, met in het noordwestelijke deel ervan een lager gelegen poel of ven. Op basis van de bodemopbouw van de drie proefsleuven lijkt het oorspronkelijke maaiveld vanuit het zuidoosten in noordwestelijke richting te hebben afgelopen in de richting van het ven. Het pleistocene oppervlak is ter hoogte van de lagere delen van het dekzandplateau nog grotendeels intact aanwezig, terwijl deze op het hogere deel diep (tot zeer diep) is afgetopt.

De bodemopbouw bestaat uit hoge zwarte enkeerdgronden, die in het zuidwestelijke, centrale en oostelijke deel van het plangebied grotendeels vergraven zijn. Vermoedelijk is het aanwezige esdek niet oud, gezien het er in aangetroffen vondstmateriaal en aangezien het is aangetroffen boven een greppel die wordt gedateerd in de nieuwe tijd. In het zuidoostelijke gedeelte van het plangebied is op het hogere deel van het dekzandplateau onder het esdek een oudere akkerlaag aangetroffen.

In de proefsleuven zijn een postmiddeleeuwse greppel, twee parallelle greppels uit de late middeleeuwen of eerder, postmiddeleeuwse grondverbeteringskuilen en spitsporen aangetroffen. Bij de aanleg van het vlak in werkput 3, op het van oorsprong hoogste gedeelte van het plangebied, werd gebruiksaardewerk uit de volle en late middeleeuwen aangetroffen.

Binnen het plangebied zijn twee vindplaatsen aangetroffen (vindplaats 1 en 2). Vindplaats 1 bestaat uit twee parallelle greppels die dateren uit de late middeleeuwen of eerder. Ze doorsnijden een oude akkerlaag en worden afgedekt door een esdek. Mogelijk dateren ze uit dezelfde periode als het op het terrein aangetroffen vol- en laatmiddeleeuwse vondstmateriaal. Vindplaats 2 bestaat uit ontginningssporen en een greppel uit de nieuwe tijd die zijn gelegen onder het esdek.

Op basis van de scores op fysieke en inhoudelijke kwaliteit zij beide vindplaatsen niet behoudenswaardig. BAAC bv adviseert dan ook om binnen het plangebied geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zch-sut8
Related Identifier 10.17026/dans-zxg-mauv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:62396
Provenance
Creator Tump, M
Publisher BAAC bv 's- Hertogenbosch
Contributor Kalisvaart, CC;Gemeente Veghel;BAAC bv
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Kalisvaart, CC;Gemeente Veghel;BAAC bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format excel / xls;image/jpeg;application/pdf;application/msword
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2015-09-29,2015-09-29,2015-08,2015-09-29}