Project Onderwijs en Arbeidsmarkt tot 2020

Deze dataset bevat het statische bronbestand 2015 van de tabellen uit het ArbeidsmarktInformatieSysteem (AIS) van ROA. In het Relationveld vindt u een link naar de online versie.

Met het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA) wil het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) inzicht geven in de huidige en de toekomstige arbeidsmarktsituatie binnen de verschillende bedrijfssectoren, beroepsklassen, opleidingscategorieën en regio’s in Nederland. Hierbij gaat de centrale aandacht uit naar de verwachte ontwikkelingen op de middellange termijn. Er is voor een tijdshorizon van zes jaar gekozen om een zo goed mogelijk beeld te kunnen geven van de arbeidsmarktsituatie bij afstuderen van degenen die thans aan het begin van hun studie staan. Deze informatie is van belang voor zowel het geven van voorlichting aan degenen die aan een opleiding willen beginnen, als het nemen van beleidsbeslissingen door instanties die betrokken zijn bij de aansluiting van het onderwijs aan de arbeidsmarkt.

Als onderdeel van het POA wordt elke twee jaar een rapport uitgebracht met analyses die zich toespitsen op de grote lijnen van de huidige en toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen. Het laatst verschenen rapport uit december 2015 beschrijft ontwikkelingen tot 2020: De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2020.

Daarnaast heeft ROA een database ontwikkeld met gedetailleerde arbeidsmarktinformatie; het ArbeidsmarktInformatieSysteem (AIS). Het AIS bevat kencijfers over de actuele arbeidsmarktsituatie, recente trends en arbeidsmarktprognoses. De cijfers zijn samengesteld uit verschillende bronnen, zoals de Enquête Beroepsbevolking (CBS), het Arbeidsaanbodpanel (SCP), het Arbeidsvraagpanel (SCP), onderwijsdata (DUO) en ROA Schoolverlatersenquêtes (SIS).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zjw-xkc5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dyth-au
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dyth-au
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65127
Provenance
Creator ROA, Research Centre for Education and the Labour Market, Maastricht University
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Stata 14; PDF; DOC
Discipline Social Sciences;Economics
Spatial Coverage Nederland; 35 arbeidsmarkt regio's