Onderwijs in justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg (projectnummer 1911)

DOI

Als de jongere binnen een justitiële jeugdinrichting (JJI) of gesloten jeugdzorg (GJZ) leerplichtig is, dan volgt hij/zij onderwijs binnen de inrichting. Het onderwijs wordt verzorgd door een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen (VSO-ZMOK) verbonden aan een Regionaal expertisecentrum (REC) in de regio. Om de belangen van het onderwijs voor jongeren JJI’s en in de gesloten jeugdzorg en hun instellingen te behartigen is er een Taakgroep onderwijs in gesloten jeugdinrichtingen. Zij zorgen voor de onderlinge afstemming tussen scholen, bewaken dat de kwaliteit van het onderwijs structureel op niveau blijft en sturen waar nodig op verbetering aan.
De centrale vraag voor dit onderzoek luidt: Welke informatie krijgen scholen in justitiële jeugdinrichtingen en scholen in instellingen voor Jeugdzorg-Plus over instromende jongeren en welke activiteiten ondernemen de scholen zelf om informatie te verzamelen die nodig is voor het vaststellen van het onderwijsaanbod?

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-265-weds
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56136
Provenance
Creator Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Smeets, E.;WODC
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact ITS, Radboud Universiteit Nijmegen;Smeets, E.;WODC
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS/sav;Adobe Acrobat/pdf
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 2013-11-21T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2011-06-01T11:59:59Z