Inventariserend veldonderzoek Cort Heijligerskazerne Archeologische Rapporten Bergen op Zoom 10

Onderzoek door middel van boringen en proefsleuven op het terrein van een kazerne ten zuidoosten van de binnenstad. Het terrein ligt op stuifzandgronden en bevatte nauwelijks archeologische sporen van betekenis. De enige uitzondering was een diepe en brede greppel, die mogelijk deel heeft uitgemaakt van een loopgraaf van het beleg van 1747. Het Franse leger had toen in de nabijgelegen boerderij een commandopost. Ook werden enkele kanonskogels gevonden. Een andere uitzondering betreft sporen van een boerderij 'het haaske' uit de 18de eeuw, aan de noordgrens van het plangebied, gedeeltelijk daarbuiten liggend. Deze sporen bestonden uit enkele kleine greppels. Het onderzoek werd niet door een opgraving gevolgd. Thans (2014) wordt een woonwijk gefaseerd aangelegd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z22-e8t2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9us7-49
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9us7-49
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:57014
Provenance
Creator Vermunt, M.J.A. (Gemeente Bergen op Zoom)
Publisher Gemeente Bergen op Zoom
Contributor Gemeente Bergen op Zoom
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.303 LON, 51.484 LAT); Cort Heijligerskazerne, oostelijk stadsdeel, Beukenlaan; Bergen op Zoom; Bergen op Zoom (Gemeente); Noord-Brabant