Rosmalen, Canadasingel (ong.) Gemeente ‘s-Hertogenbosch (N-B) Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven Transect-rapport 1107

DOI

In opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch heeft Transect b.v. in november 2016 een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven (IVO-P; waarderende fase) uitgevoerd aan de Canadasingel (ong), in Rosmalen (Gemeente ‘s-Hertogenbosch). Ten tijde van het onderzoek lag het perceel braak. De exacte bouwplannen waren ten tijde van het onderzoek nog onbekend. Wel is bekend dat het perceel verkocht wordt en dat hierom archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Hoogstwaarschijnlijk wordt het bouwvlak volledig afgegraven tot de vaste grond (top C-horizont) ten behoeve van de toekomstige funderingen. Hiermee wordt de oorspronkelijke bodemopbouw geroerd waardoor eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen worden aangetast. Uit de gemeentelijke verwachtingskaart blijkt dat voor het plangebied een hoge verwachting op resten uit de prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen geldt. In het plangebied is nog niet eerder archeologisch onderzoek uitgevoerd, maar direct westelijk van het plangebied heeft een opgraving plaatsgevonden. Hierbij zijn resten uit de late prehistorie, Middeleeuwen en Nieuwe tijd aangetroffen. Op basis van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek kan worden geconcludeerd dat er geen behoudenswaardige vindplaats in het plangebied aanwezig is. De aangetroffen sporen zijn niet aan een structuur te koppelen en er is geen vondstmateriaal aangetroffen uit andere periodes dan uit de late Middeleeuwen. De bodem is deels intact, en omvat een E-horizont op C, of in sommige gevallen E-horizont op B-horizont. Alleen spoor 3 lijkt te koppelen aan een verkavelingssloot die aanwezig is op het Minuutplan. De overige greppels staan haaks op spoor 3, wat erop lijkt te wijzen dat deze bij een ander verkavelingspatroon horen. Het plangebied bevat geen behoudenswaardige resten.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xud-whsn
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:126829
Provenance
Creator de Vries, N
Publisher Transect
Contributor Transect
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Transect
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-06-28T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-05-13T11:59:59Z