Winterdijk 9 te Huissen

DOI

KSP Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, karterende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor de locatie aan de Winterdijk 9 in Huissen (gemeente Lingewaard). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouwplannen.

Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging op de stroomgordel van Meinerswijk, afgedekt door oever- en komafzettingen van respectievelijk de stroomgordels van Malburgen en de Nederrijn en de archeologische onderzoeksmelding uit de omgeving is aan het plangebied een lage verwachting toegekend voor zowel vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Midden-Neolithicum als voor nederzettingsresten uit het Laat-Neolithicum tot en met de Midden-IJzertijd. Aan het plangebied is een hoge verwachting toegekend voor nederzettingsresten vanaf de Late IJzertijd tot en met de Late Middeleeuwen ( tot in de 13e eeuw) alsmede voor de aanwezigheid van cultuurlagen behorende tot een vuilstort uit de Late Middeleeuwen (vanaf de15e eeuw) tot en met de Nieuwe Tijd (eerste helft van de 20e eeuw). Aan het plangebied is een lage verwachting toegekend voor nederzettingsresten (huisplaatsen) van de Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) tot en met de Nieuwe Tijd.

Vervolgens is deze verwachting getoetst door middel van een inventariserend veldonderzoek, karterende fase. Uit het booronderzoek is gebleken dat de oorspronkelijke ooivaaggrond waarschijnlijk nooit aanwezig is geweest, maar een poldervaaggrond moet zijn geweest vanwege de ligging in de restgeul van de stroomgordel van Meinerswijk. Aangezien er geen archeologische indicatoren en/of cultuurlagen zijn aangetroffen in combinatie met de ligging van het plangebied binnen een restgeul van de stroomgordel van Meinerswijk, wordt de hoge verwachting voor nederzettingsresten vanaf de Late IJzertijd tot en met de Late Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw) alsmede de hoge verwachting op het aantreffen van een vuilstort vanaf de Late Middeleeuwen (vanaf de 15e eeuw) tot en met de Nieuwe Tijd (eerste helft 20e eeuw) naar laag bijgesteld. De resultaten van het booronderzoek geven geen aanleiding om de zeer lage verwachting voor vuursteenvindplaatsen vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met Neolithicum alsmede voor huisplaatsen vanaf de Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) tot en met nieuwe Tijd bij te stellen.

Er zijn geen archeologische indicatoren en/of cultuurlagen aangetroffen die duiden op een vindplaats dan wel aanwezigheid van een oude vuilstort. De kans dat binnen het plangebied een archeologische vindplaats dan wel oude vuilstort aanwezig is wordt zeer klein geacht. Op grond daarvan adviseert KSP Archeologie geen archeologisch vervolgonderzoek.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xnk-nny6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163246
Provenance
Creator Schorn, ERIK
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Schorn, ERIK;Erik Schorn (KSP Archeologie vof)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Schorn, ERIK;Erik Schorn (KSP Archeologie vof);KSP Archeologie vof
Representation
Resource Type Text
Coverage
Discipline Archaeology
Temporal Coverage {2020-06-02,2020-06-02,2020-06-02}