Oirschot, Oude Grintweg 54. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven BAAC-rapport A-15.0167

Het plangebied Oude Grintweg 54 te Oirschot ligt op de noordflank van de Midden-Brabantse dekzandrug en bevindt zich iets ten noordoosten van de oude dorpskern, in de bebouwde kom van het dorp. Dat laatste is pas het geval sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw, waarbij het onderzoeksterrein zelf echter onbebouwd is gebleven. De Oude Grintweg is een oude weg en ook het aangrenzende bouwland en de verkaveling hiervan gaan enkele honderden jaren terug. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van woningen op het terrein. Bij dergelijke ingrepen in de bodem bestaat de kans dat archeologische waarden vernietigd zullen worden. Op basis van eerder onderzoek gold voor het plangebied in eerste instantie een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit het (laat-)paleolithicum tot en met het heden. Uit later onderzoek is gebleken dat die verwachtingen getemperd moesten worden aangezien de bodem tot in de C-horizont is verstoord. De mate van de verstoring was echter niet bekend. Daarom heeft BAAC bv op 13 augustus 2015 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied. Bij dit onderzoek is gebleken dat de bodem over het gehele terrein verstoord is tot in de top van de natuurlijke ondergrond. Alleen diepere sporen zijn nog deels bewaard gebleven. Het betreft enkele paalsporen, greppels en grondverbeteringskuilen die samenhangen met het gebruik van het terrein als akker/weidegrond in de nieuwe tijd. Een van de greppels valt samen met een perceelgrens zoals die op een kadastrale kaart uit het begin van de 19e eeuw staat aangegeven. Bij het onderzoek is weinig vondstmateriaal aangetroffen. Het betrof voornamelijk kleine fragmenten aardewerk uit de nieuwe tijd, wat goed past in het rurale karakter van deze vindplaats. Opmerkelijk is de vondst van een vuurstenen kling. Hoewel deze uit een opgebracht en verploegd pakket uit de late nieuwe tijd afkomstig is kan dit een aanwijzing zijn dat in de omgeving een jachtkamp uit het Mesolithicum heeft gelegen. Het grootste deel van het natuurlijke podzolprofiel is echter verdwenen waardoor eventuele vuursteenvindplaatsen zijn verstoord.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-25j-yauc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cxmu-75
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cxmu-75
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64479
Provenance
Creator Aarts, A.C. (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor BAAC bv; F. van der Staak
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/tiff; application/msword; image/jpeg; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.310 LON, 51.509 LAT); Noord-Brabant; Oirschot; Oude Grintweg 54