Archeologisch bureau- en booronderzoek Burgemeester Meslaan 104 te Tiel Zuidnederlandse Archeologische Notities 558 Zuidnederlandse Archeologische Notities 558

DOI

VUhbs archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd voor Burgemeester Meslaan 104 te Tiel. Binnen het plangebied zal nieuwbouw worden gerealiseerd. De werkzaamheden die met deze ontwikkeling gepaard gaan, zullen de bodem en de eventueel aanwezige archeologische resten mogelijk verstoren. VUhbs archeologie is verzocht voor het plangebied een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uit te voeren, zodat meer inzicht wordt verkregen in de archeologische verwachting ervan en duidelijk wordt of er aanvullend onderzoek noodzakelijk zal zijn. Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied op beddingafzettingen van de Linge of van de stroomgordel van Bommel ligt en zich bevindt binnen de oude dorpskern van het voormalige dorp Drumpt. Hierdoor heeft het plangebied op de verwachtingskaart van de gemeente Tiel een hoge archeologische verwachting. Op de afzettingen van de stroomgordel van Bommel kunnen archeologische resten verwacht worden uit de periode vanaf de IJzertijd tot de Middeleeuwen. Op de afzettingen van de Linge kunnen archeologische resten en/of sporen verwacht worden uit de periode vanaf de Middeleeuwen. Door de ligging binnen de oude dorpskern van Drumpt heeft de verwachting vooral betrekking op resten en sporen uit de periode vanaf de Volle Middeleeuwen en kunnen binnen het plangebied ophogings- en cultuurlagen verwacht worden. De archeologische resten kunnen direct vanaf het maaiveld verwacht worden. Indien sprake is van één of meerdere ophogingslagen, moet rekening gehouden worden met meerdere archeologische niveaus. De mogelijk aanwezige archeologische resten zullen door de relatief lage grondwaterstand vooral bestaan uit anorganische resten zoals aardewerk of baksteen, maar kunnen daarnaast ook bestaan uit organische resten zoals bot, hout en leer. Ook kunnen mogelijk fosfaatvlekken worden aangetroffen. Bij de bouw van het huidige pand is de bodem mogelijk al in enige mate verstoord. Uit het booronderzoek blijkt dat de top van het bodemprofiel in het grootste deel van het plangebied tot een diepte van 50 tot 70 cm –mv. recent verstoord is. In één boring is een diepere verstoring, tot 125 cm –mv., waargenomen. Waarschijnlijk is dit gebeurd bij de bouw van het bestaande kantoorpand. Hieronder zijn de onverstoorde oeverafzettingen van de stroomgordel van Bommel aanwezig. Voor zover er afzettingen van de Linge aanwezig waren, zijn deze geheel opgenomen in het verstoorde pakket. De top van de beddingafzettingen ligt in het grootste deel van het plangebied op een hoogte van 3,72 tot 3,84 m +NAP. In boring 2 ligt de top op 2,84 m +NAP. Gezien de relatief ondiepe verstoring kunnen in de top van de onverstoorde oeverafzettingen nog archeologische resten en sporen verwacht worden. Het zal hierbij vooral gaan om resten die gerelateerd kunnen worden aan het dorp Drumpt. Echter, door de ligging op de stroomgordel van Bommel, moet ook rekening gehouden worden met de aanwezigheid van oudere resten uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen. Gezien de beperkte bodemverstoringen wordt vervolgonderzoek voor de huidig voorgenomen werkzaamheden niet noodzakelijk geacht.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zfz-pd2e
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:80149
Provenance
Creator Hebinck, K.A.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor VUhbs archeologie
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact VUhbs archeologie
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2018-04-11T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-04-12T11:59:59Z