Registratie uitstroom en bestemming schoolverlaters 2007 - BVE-Monitor 2007

Databestand n.a.v. schoolverlatersenquête onder de gediplomeerde uitstroom van het BVE (meetjaar 2007).
De BVE-Monitor is gericht op schoolverlaters van de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. De financiering ligt thans bij OCW, SZW, LNV en de deelnemende onderwijsinstellingen. Met het onderzoek wordt de overgang van school naar werk dan wel het vervolgtraject in het onderwijs in kaart gebracht. De schoolverlaters worden ongeveer anderhalf jaar na het verlaten van de opleiding ondervraagd door middel van een schriftelijke/internet vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een gedeelte dat voor elke onderwijssoort identiek is en uit een variabel gedeelte waarbij de inhoud afhankelijk is van de onderwijssoort en/of de opleidingssector. Bij de BVE-Monitor ligt de nadruk met name op het vervolgonderwijs en de intrede op de arbeidsmarkt.

Onderwijsinstellingen:
een van de doelstellingen van de BVE-Monitor is het beschikbaar maken van voor individuele onderwijsinstellingen bruikbare informatie over schoolverlaters. De rapporten die de deelnemende onderwijsinstellingen ontvangen over hun ‘eigen’ schoolverlaters vervullen een belangrijke functie als instrument voor kwaliteitszorg, met name voor het vaststellen van het extern rendement van opleidingen. Onderwijsinstellingen nemen op vrijwillige basis en tegen betaling deel aan het onderzoek. In ruil daarvoor ontvangen ze een vertrouwelijk instellingsrapport. De productie van deze instellingsrapporten ligt bij DESAN Research Solutions, dat al het veldwerk van het onderzoek verricht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-28s-2eds
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-q3g-yf1
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:38679
Provenance
Creator Huijgen, Drs T.G.; Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt - ROA, Universiteit Maastricht
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2008
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS 15.0; Adobe Reader 8
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland