Nispen. Essenseweg 58-60. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven BAAC-rapport A-14.0113

BAAC bv heeft op 11 en 12 juni 2014 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied Essenseweg 58/60 in Nispen. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de voorgenomen realisatie van woningbouw, infrastructurele werkzaamheden en groenvoorzieningen. Het plangebied staat op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Roosendaal aangemerkt als een terrein met een hoge archeologische verwachting. Het plangebied is gelegen op een dekzandrug in westelijk Noord-Brabant, waar zich gedurende het Atlanticum uitgestrekte veengebieden hebben ontwikkeld. Van het plangebied zelf werd verwacht dat het vanwege de hogere ligging in het landschap waarschijnlijk niet bedekt is geweest met veen. De aanwezigheid van een pakket veen is vastgesteld in de uiterste zuidwesthoek van het plangebied. Het veenpakket is door middel van 14C-analyse gedateerd in het laat-mesolithicum (5790 – 5639 voor Chr.). Het is niet bekend tot wanneer veenvorming heeft plaatsgevonden. Macrorestenonderzoek heeft uitgewezen dat er sprake was van een hoogveenvegetatie. De veengebieden in westelijk Noord-Brabant zijn vanaf de late middeleeuwen in gebruik genomen voor turfwinning. Er zijn geen aanwijzingen dat binnen het plangebied turfwinning heeft plaatsgevonden. Het natuurlijke reliëf neemt in noordelijke richting toe. Op deze hoger gelegen locatie is een cluster paalsporen aangetroffen die, vanwege het ontbreken van vondstmateriaal, niet gedateerd kon worden. Het cluster paalsporen is waarschijnlijk te relateren aan bewoningssporen die tijdens een archeologische begeleiding van de bouwwerkzaamheden zijn aangetroffen. Deze bewoningssporen, een huisplattegrond, dateren in de midden-ijzertijd. Sporen van bewoning uit de ijzertijd waren hier nog niet bekend. Met de resultaten van het proefsleuvenonderzoek (en de archeologische begeleiding) kan de huidige kennis over de landschappelijke ontwikkelingen en de bewoningsgeschiedenis van Nispen en de directe omgeving aangescherpt worden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zrb-ydj7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-i1q2-5i
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-i1q2-5i
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64663
Provenance
Creator Tolboom, M.A. (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Venne, A.C. van de; Putten, M. van; Beurden, L. van; BAAC bv; Startersvereniging Rozenakker
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format image/jpeg; application/pdf; application/msword; image/tiff; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.459 LON, 51.479 LAT); Noord-Brabant; Roosendaal; Nispen; Essenseweg 58/60