Plangebied EVZ Driewegsluis, gemeenten Steenwijkerland en Weststellingwerf Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterend booronderzoek en veldinspectie) RAAP-RAPPORT 4596

DOI

In opdracht van de provincie Fryslân heeft RAAP in juni 2020 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (karterend booronderzoek en veldinspectie) uitgevoerd voor het plangebied EVZ Driewegsluis in de gemeenten Steenwijkerland en Weststellingwerf.

Het plangebied ligt direct naast de rivier de Lende of Linde en ligt in een dal dat tijdens het Saalien door een gletsjertong is uitgesleten. Vanaf het begin van het holoceen vindt er stijging van de grondwaterspiegel plaats en vanaf circa 4000 v Chr. is het dal geheel begroeid met veen. Vanaf circa 250 voor Chr. Ontstaat er een verbinding tussen de Waddenzee en het Almere wordt er onder invloed van getijdewerking klei afgezet binnen het onderhavige plangebied.

Er zijn binnen deze landschappelijke setting geen archeologische vindplaatsen bekend. Bovendien tonen zowel archeologische onderzoeken uit de omgeving als het historisch grondgebruik aan dat het plangebied is gelegen in een laaggelegen en natte zone, dat weinig geschikt is voor bewoning. Wel geldt er een algemene verwachting voor beekdalgerelateerde objecten.

Conform de gespecificeerde verwachting blijkt de natuurlijke ondergrond binnen het plangebied te bestaan uit veen en slappe klei. Op basis hiervan wordt de lage verwachting gehandhaafd. Er zijn in de boringen dan ook geen archeologische indicatoren aangetroffen. Wel blijft de algemene verwachting voor beekdalgerelateerde objecten gelden. Deze verwachting kan niet worden getoetst door middel van een booronderzoek.

In het noordoosten van het plangebied is een ondergrondse constructie (keer-/damwand) uit de jaren 1930 aanwezig. Deze wordt niet direct bedreigd door de voorgenomen ingrepen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek blijkt dat in het plangebied waarschijnlijk geen archeologische resten bedreigd worden. Daarom wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumente nzorg (AMZ) noodzakelijk geacht.

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Steenwijkerland, deze al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-235-pwgz
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-i3-wo08
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:186171
Provenance
Creator Vosselman, J. (RAAP)
Publisher RAAP
Contributor RAAP
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format .xlsx; .GeoJson; application/x-cmdi+xml
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.934 LON, 52.835 LAT); Netherlands; EVZ Driewegsluis, gemeenten Steenwijkerland en Weststellingwerf