Archeologisch bureauonderzoek: Net op zee Hollandse Kust zuid, Tracé Woud Harnasch

DOI

Dit onderzoek is een aanvulling op het eerder uitgevoerde bureauonderzoek van de onshore tracé’s Wateringen en Maasvlakte (Archeodienst-rapport 819). Het betreft het zuidoostelijke deel van tracéalternatief 1 – Wateringen.

Uit het bureauonderzoek blijkt dat met name ter plaatse van het zuidelijke deel van tracévariant Woud Harnasch archeologische resten kunnen worden verwacht. Hier worden vindplaatsen uit de IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd verwacht. De archeologische resten bevinden zich in een groot deel van het plangebied binnen 0,5 tot 1,0 meter van de bodem en zijn daardoor kwetsbaar voor bodemingrepen. In de zones waar veengronden voorkomen, kunnen archeologische resten dieper dan 1,0 m op grotere diepte worden verwacht. In het noordwestelijke deel van het tracé worden ter plaatse van de droogmakerij geen archeologische resten verwacht. Wel zijn de drie molenlocaties langs de Zweth aandachtspunten. Het geplande kabeltracé ligt hier echter ten noorden van. De overige zones in het noordoostelijke deel zijn voor een groot deel in het kader van infrastructurele projecten en bouwprojecten al archeologisch onderzocht. Er blijven slechts een paar terreindelen over waarop nog een middelhoge of hoge archeologische verwachting ligt.

De exacte omvang van de geplande graafwerkzaamheden is nog niet bekend. De hoogspanningskabel zal deels via open ontgravingen worden aangelegd en deels via gestuurde boringen. Daar-naast zal op de locatie waar een transformatorstation wordt gerealiseerd een groot oppervlak worden ontgraven voor de funderingen.

Wanneer tracé Woud Harnasch gerealiseerd gaat worden, zal rekening moeten worden gehouden met nader archeologisch onderzoek. Voor zones waar een open ontgraving is gepland of een in- en uitgang van een gestuurde boring en sprake is van een middelhoge of hoge archeologische verwachting wordt vervolgonderzoek geadviseerd. Als één van de molenlocaties wordt bedreigd, zal ook hiervoor nader archeologisch onderzoek moeten plaatsvinden. In eerste instantie wordt vervolgonderzoek aanbevolen in de vorm van een verkennend booronderzoek om de intactheid van het bodemarchief en de diepteligging van eventueel aanwezige (potentiële) archeologische niveaus in kaart te brengen. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek is aanvullend onderzoek nodig in de vorm van een karterend booronderzoek en/of proefsleuvenonderzoek om daadwerkelijk de aan- of afwezigheid van een archeologische vindplaats aan te tonen.

Bij de gestuurde boringen moet rekening worden gehouden met de diepteligging van het potentiële archeologische niveau zodat ze eronder door kunnen worden getrokken. Beneden een diepte van 2,0 m beneden maaiveld worden geen archeologische resten meer verwacht met uitzondering van een incidenteel dieper grondspoor zoals bijvoorbeeld een waterput of gracht. De boringen kunnen echter niet te diep worden aangelegd omdat dan het potentiële niveau uit de steentijd geraakt kan worden. Voor de diepteligging van het potentiële niveau uit de steentijd wordt geadviseerd om geologische boringen en/of sonderingen (www.dinoloket.nl) ter plaatse van of direct naast het tracé te bestuderen om de minimale diepteligging van het steentijd niveau (pleistocene zand/rivierduinen) vast te stellen. Als literatuuronderzoek en bestaande boorgegevens onvoldoende duidelijkheid gegeven over de te verwachte diepteligging van de potentiële archeologische niveaus dan kan worden overwogen om een booronderzoek uit te voeren.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2x5-dz4s
Related Identifier 10.17026/dans-xcb-s8xj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67282
Provenance
Creator Koeman, S.M.
Publisher Archeodienst BV
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-05-31T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2016-11-18T11:59:59Z