Genderen, Rondendans 10

In opdracht van Midden Nederland B.V. heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een opgraving, variant archeologische begeleiding (AB) uitgevoerd in plangebied Rondendans 10 te Genderen, in de gemeente Aalburg. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van een huisartsenpost in het plangebied waarbij een gerede kans bestaat dat archeologische waarden vernietigd zullen worden. Het plangebied bevindt zich op de stroomgordel van het Oude Maasje. Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat op het terrein sprake is van beddingzand met in de top een gebioturbeerde AC-horizont. Hierboven komt een ophoogpakket voor dat is opgeworpen gedurende de vroege of begin van de volle middeleeuwen of zelfs nog ouder. Hierboven komt plaatselijk een jonger ophoogpakket voor dat dateert uit het einde van de nieuwe tijd. Het oudste ophoogpakket wordt afgedekt door een blauwgrijze kleilaag. Het lijkt hier om het restant van een restgeul van het Oude Maasje te gaan. In het plangebied is een vindplaats aangetroffen, bestaande uit bewoningssporen in de vorm van paalsporen en kuilen. Het vondstmateriaal, dat wordt gevormd door keramiek, dierlijk bot en metaal, is verspreid over het plangebied gevonden en is zowel afkomstig uit sporen als uit ophogingslagen. Het aardewerk dateert uit met name de vroege en volle middeleeuwen. Op basis van het aardewerk kan de vindplaats dan ook aan het einde van de vroege middeleeuwen of de volle middeleeuwen gedateerd worden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zq3-ym9r
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-yy-ojn1
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-yy-ojn1
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:157362
Provenance
Creator BAAC BV
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Noord-Brabant; BAAC BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format jpg/jpeg file; pdf portable document format; geography markup language
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.092 LON, 51.737 LAT); Noord-Brabant; Aalburg; Genderen; Rondendans 10; 44F (kaartblad)