Breda Nansenweg 17. Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven. BAAC-rapport A-19.0212

DOI

Op 9 juli heeft BAAC in opdracht van WonenBreburg een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Nansenweg 17 te Breda. De aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de voorgenomen herontwikkeling van het plangebied. Het plangebied ligt in het zuidwesten van de bebouwde kom van Breda in de wijk Heuvel en is deels bebouwd met een schoolpand. De proefsleuf is gegraven op het voormalige schoolplein.

Het plangebied heeft een grootte van 1.971 m2. Het gedeelte van het toekomstige bouwblok dat binnen het plangebied is gelegen (het feitelijke onderzoeksterrein) heeft een oppervlakte van 602 m2. Tijdens het veldwerk is één proefsleuf met afmetingen van (gemiddeld) 5,5 bij 20 m aangelegd. Totaal is 110 m2 onderzocht. Dit betekent een dekkingsgraad van 5,6% van het totale plangebied en een dekkingsgraad van 18,3% van het onderzoeksterrein.

In de proefsleuf zijn behalve enkele grondverbeteringssporen, zones met spitsporen en recente verstoringen geen antropogene sporen aangetroffen. De top van de natuurlijke bodem is verspit tot een variabele diepte. Hierbij zijn de natuurlijke bodemhorizonten met elkaar vermengd geraakt. Gezien het ontbreken van behoudenswaardige archeologische resten wordt geadviseerd om het plangebied vrij te geven voor ontwikkeling.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2xa-6jmd
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:133072
Provenance
Creator Tump, M.
Publisher BAAC bv
Contributor Boer, E.A.M. de;BAAC bv
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Boer, E.A.M. de;BAAC;BAAC bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .csv;application/pdf;image/jpeg
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage {2019-09,2019-09-06,2019-09-06}