Een halve boerderijplattegrond uit de middeleeuwen in plangebied van de dijkteruglegging te Lent, Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 246

In verband met behoud van archeologische resten die dreigden verstoord te worden heeft Bureau Leefomgevingskwaliteit Archeologie van de gemeente Nijmegen (BLAN) in april 2015 een kleinschalige opgraving uitgevoerd net ten zuiden van Lent in Nijmegen-Noord. Het onderzoeksgebied betreft een middeleeuwse huisplaats die al voor de helft is opgegraven door i-Lent/RAAP.

Tijdens de opgraving zijn 43 sporen waargenomen en gedocumenteerd. Het merendeel van deze sporen zijn paalsporen die het vervolg vormen van de middeleeuwse huisplattegrond die door RAAP was aangetroffen tijdens hun onderzoek in 2013. De plattegrond is een bootvormig huis (Dommel/Gasseltse-type), kenmerkend voor de Volle Middeleeuwen. Tenslotte is daar nog een sloot, die in een noord-zuid georiënteerde lijn ligt. De vondsten betreffen alle hoofdmateriaalcategorieeën en zijn te dateren vanaf de Romeinse tijd tot heden. Het gros van de vondsten behoort tot de Volle Middeleeuwen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2xd-4ppd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-je-owwi
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-je-owwi
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:158312
Provenance
Creator Hemert, J. van (gemeente Nijmegen); Komen, M.C.M. (gemeente Nijmegen); Koot, C.W. (gemeente Nijmegen); Tunker, B.C. (gemeente Nijmegen); Gent, J.T. van (RAAP)
Publisher gemeente Nijmegen
Contributor Nijmegen, GEMEENTE; gemeente Nijmegen (gemeente Nijmegen)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/jpeg; text/xml; Mapinfo; Microsoft Office; Acrobat PDF
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.868 LON, 51.855 LAT); Netherlands