BO IVO Monnikenweg 52 te Sint Jansklooster Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek – verkennende fase Monnikenweg 52 te Sint Jansklooster , gemeente Steenwijkerland (Ov)

DOI

Laagland Archeologie heeft in juni 2020 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek – verkennende fase uitgevoerd aan Monnikenweg 52 te Sint Jansklooster (gemeente Steenwijkerland). Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom een bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning voor de voorziene nieuwbouw. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Centraal daarbij staat de vraag of en zo ja welke archeologische resten (complextype, datering, diepteligging en gaafheid) in het plangebied kunnen worden verwacht. Hiertoe zijn landschappelijke, archeologische en historische bronnen geraadpleegd. Op basis van het bureauonderzoek heeft het plangebied een middelhoge archeologische verwachting gekregen. Eventuele resten worden verwachting in de ongeroerde top van de pleistocene ondergrond. De archeologische verwachting is tweeledig. Er worden zowel resten van jagers en verzamelaars verwacht uit de periode laat-paleolithicum – vroeg-neolithicum en uit de late middeleeuwen en eerste helft nieuwe tijd. Omdat op de stuwwal van Vollenhove – Sint Jansklooster tot op heden nog geen resten uit de periode neolithicum – vroege middeleeuwen zijn gevonden, wordt veronderstelt dat deze hoogte toen mogelijk niet bereikbaar was. In de tweede helft van de nieuwe tijd was het plangebied in gebruik als akker. Rond 1960 is op de locatie een kleine landbouwschool gebouwd. Omdat het terrein op een helling ligt, heeft egalisatie plaatsgevonden. De school is later omgebouwd tot de huidige woning, de loods is ook nog aanwezig. In oostzijde van het plangebied heeft een bodemsanering van met zware metalen verontreinigde grond plaatsgevonden. De verwachting is dat egalisatie/bouwrijp maken en de bodemsanering de oorspronkelijke bodem hebben verstoord. Indien dit het geval is, kan de verwachting worden bijgesteld naar laag. Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de bodem in de zuidzijde bestaat uit geroerde grond, die direct op keizand of keileem ligt. In de noordzijde komt onder de geroerde grond matig fijn zand voor, dat als gevolg van interne verwering ‘verbruind’ is. De verstoringdiepte bedraagt gemiddeld 110 cm -mv. Er zijn bij het booronderzoek geen kansrijke archeologische niveaus aangetroffen. Niet uitgesloten is dat er versnipperd in het plangebied nog resten met een intacte bodem aanwezig zijn. De kans op waardevolle archeologische resten wordt echter laag ingeschat. Het wordt geadviseerd om geen vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren. Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden aangetroffen, dan geldt conform de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit kan bij de gemeente Steenwijkerland. De implementatie van dit advies is eveneens in handen van de gemeente Steenwijkerland, hierin vertegenwoordigd door een archeologisch adviseur van ‘Het Oversticht’.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x4v-uppz
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pn-uzys
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:186159
Provenance
Creator Nijdam, L.C. (Laagland Archeologie VOF)
Publisher Laagland Archeologie
Contributor Overijssel; Laagland Archeologie VOF
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format excel xml; esri shapefile index; esri shapefile projection; dbase data file; onbekend/unknown; pdf portable document format; geodata file
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.008 LON, 52.678 LAT); Overijssel; Steenwijkerland; Sint Jansklooster; Monnikenweg 52; 16G (kaartblad)