DO Katwijk klei Oost IIzertijdbewoning op een duin in Rijnsburg. Een definitief onderzoek te Rijnsburg Klei-Oost-Zuid (gemeente Katwijk)

DOI

Het plangebied Klei-Oost-Zuid te Rijnsburg wordt ontwikkeld van agrarisch gebied naar een bedrijventerrein. Uit archeologisch vooronderzoek is gebleken dat in de ondergrond behoudenswaardige archeologische resten aanwezig zijn. Gezien de ontwikkeling van het bedrijventerrein konden deze archeologische resten niet in situ worden behouden. In opdracht van de gemeente Katwijk heeft Archol bv daarom in 2015 en 2016 een archeologische opgraving uitgevoerd. In de ondergrond van het onderzoeksgebied bevindt zich een, op een strandwal ontwikkeld, duin. Op de flanken van dit duin zijn eergetouwsporen uit het laat-neolithicum / de vroege bronstijd aangetroffen. Door vernatting van deze laagste delen van het terrein werden de akkers verlaten en trad veengroei op. In de midden- / late ijzertijd werd het duin opnieuw in gebruik genomen. De laagste delen van de flank zullen te nat gebleven zijn, maar op de hogere delen van de noordelijke flank kon opnieuw geakkerd worden en de top van het duin raakte bewoond. Er zijn vier huisplattegronden aangetroffen, meerdere spiekers, kringgreppels, kuilen en greppelsystemen. In de loop van de bewoning raakte het duin eenmaal overspoeld en werd een pakket lutumrijk zand afgezet. Deze overstroming betekende echter niet het einde van de bewoning, het lutumrijke pakket zorgde mogelijk zelfs voor extra vruchtbare akkers. In de loop van de late ijzertijd werd het duin echter toch te nat en werd het gebied verlaten. Vanaf de laat-Romeinse tijd nam de overstromingsfrequentie toe en is de vindplaats afgedekt door een kleipakket van Rijnafzettingen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xpn-hcek
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:110269
Provenance
Creator Leije, J. van der
Publisher Archol
Contributor Stolk, M.;Knippenberg, S.;Verweij, G.L.;Meurkens, L.;Bakels, C.C.;Troelstra, S.R.;Aal, J.;Kuijper, W.J.;Kappel, K. van;Archol bv;Goossens, T.A.;Zijverden, W.K. van
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Stolk, M.;Knippenberg, S.;Verweij, G.L.;Archeopro;Meurkens, L.;Universiteit Leiden;Bakels, C.C.;Troelstra, S.R.;Aal, J.;Kuijper, W.J.;EARTH;Archol;Kappel, K. van;Archol bv;Goossens, T.A.;Zijverden, W.K. van
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Rich Text Format;MapInfo Mif File;GIS attribuut gegevens;GIS (geo)grafische gegevens;tiff afbeelding;MS Word;GIS index gegevens;MS Excel spreadsheet;MS Access database;CSV bestand;jpeg afbeelding;GIS bestand;MIDI Sequence;Adobe PDF;GIS koppelgegevens;Bitmap afbeelding
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-08-14T11:59:59Z