Princenhage. Nieuwe Heilaarstraat / Liesboslaan. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven BAAC rapport A-09.0405

Op 29 september 2011 is door BAAC bv een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-p) uitgevoerd op plangebied Nieuwe Heilaarstraat / Liesboslaan te Princenhage, gemeente Breda. Aanleiding van het onderzoek was de geplande ontwikkeling van nieuwbouw en de hiermee gepaard gaande bodemroerende werkzaamheden. Omdat het plangebied op de archeologische beleidskaart van de gemeente Breda staat aangegeven als een terrein met hoge archeologische verwachting, werd dan ook als doel gesteld de verwachting te toetsen en eventuele archeologische resten in kaart te brengen. Er werd binnen het plangebied vier proefsleuven gegraven. Hierin werd een hoge mate van bodemverstoring vastgesteld, vermoedelijk vanwege de sloop van de gebouwen die op dit perceel gestaan hebben. Waar de bodem ongestoord was, werden naast een drietal moesbedden geen archeologische resten aangetroffen. Bij de zuidwaartse uitbreiding van proefsleuf 3 werd echter het restant van een gemetselde put blootgelegd uit vermoedelijk de achttiende of negentiende eeuw. Gezien de geringe diepte ervan, wordt de constructie geïnterpreteerd als een beerput waarboven tijdens het gebruik ervan een houten huisje gestaan zal hebben. Projectie van de sleuven op oude kaarten leert dat het plangebied ooit gelegen was binnen twee kadastrale eenheden, waarvan het oostelijke bebouwd was en het westelijke niet. De beerput is gelegen net ten westen van de grens tussen de percelen. Omdat beerputten op gepaste afstand van een woonhuis gelegen waren, wordt vermoed dat de put in gebruik was door de bewoners van het pand op het oostelijke perceel. De resultaten van het IVO-p geven geen aanleiding het plangebied als behoudenswaardig aan te merken. Het advies luidt dan ook het plangebied vrij te geven van archeologisch onderzoek.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xk6-g6jw
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5u3c-l7
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5u3c-l7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:66949
Provenance
Creator Weterings, P. (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor BAAC bv; Hilvagroep Vastgoed & ontwikkeling
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/tiff; image/jpeg; application/msword; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.735 LON, 51.578 LAT); Noord-Brabant; Breda; Princenhage; Nieuwe Heilaarstraat / Liesboslaan