Archeologische begeleiding Reconstructie N274 te Schinveld, gemeente Onderbanken

Bodac projectnummer: A8001

Op 19 en 20 februari 2018 heeft Bodac een archeologische begeleiding (protocol opgraven) uitgevoerd binnen een deel van het tracé van de reconstructie van de N274 tussen Brunssum en de Duitse grens. Ten noorden van de rotonde met de Brunssummerstraat tot aan het viaduct met de Merkelbekerstraat is aan beide zijden van de N274 een cunet uitgegraven voor een extra rijstrook. De afmetingen van het onderzoeksgebied zijn ongeveer 3 bij 130 meter en tot maximaal 1 meter beneden maaiveld. De noodzaak voor de archeologische begeleiding is vastgelegd in het aangepaste selectiebesluit van 1 november 2016. Tijdens een archeologisch bureauonderzoek en nadien een booronderzoek is de verwachting uitgesproken dat zich binnen het plangebied archeologische waarden kunnen bevinden die mogelijk verstoord worden door de voorgenomen werkzaamheden. De hoge verwachting was eveneens in de gemeentelijke archeologische verwachtingskaarten vastgelegd. Voor zowel de huidige archeologische begeleiding als een proefsleuvenonderzoek dat in 2017 rondom de rotonde met de Jabeekerstraat is uitgevoerd, is een gecombineerd PvE opgesteld dat als uitgangspunt voor het onderzoek heeft gediend. Het onderzoek is tevens uitgevoerd conform BRL SIKB 4000 en KNA 4.0. Tijdens de archeologische begeleiding is waargenomen dat de bodemopbouw bestaat uit een (sub)recent ophoogpakket of een bouwvoor, waaronder colluvium en een Bt-horizont aanwezig zijn. De Chorizont is binnen de verstoringsdiepte nergens bereikt. In het colluvium zijn bij de aanleg van het vlak 4 fragmenten Zuid-Limburgs aardewerk aangetroffen uit de Volle Middeleeuwen. Verder is één kuil aangetroffen, voor ongeveer de helft binnen het onderzoeksgebied, de andere helft is in situ bewaard. In de vulling is een kleine hoeveelheid aardewerk aangetroffen uit de periode 650 tot 400 voor Christus. Een houtskool monster uit de vulling is middels 14C analyse gedateerd tussen 785 en 551 voor Christus (95,4%). De gecombineerde datering op basis van aardewerk en C14 levert een datering van de kuil op tussen 644 en 551 voor Christus. De functie van de kuil is onbekend.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xpp-tbjq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-k3-yvo4
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xhm-c5we
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:200250
Provenance
Creator van de Glind, M. (Bodac)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Bodac
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/jpeg
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.892 LON, 51.897 LAT); Limburg; Onderbanken; Schinveld