Een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het plangebied Nederweert Randweg-West Promopark Zuidnederlandse Archeologische Notities 257

Van maandag 15 tot en met dinsdag 23 maart 2010 is in opdracht van de gemeente Nederweert het veldwerk van een inventariserend archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd in het plangebied Randweg-West Promopark te Nederweert. Vanwege het voornemen om het terrein tussen de Randweg-West en de bebouwde kom van Nederweert te ontwikkelen en op grond van een hoge verwachting op archeologische vindplaatsen, is een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er zijn 33 sleuven met een oppervlak van 3926 m2 aangelegd, hetgeen een dekking van precies 7.3 % betekent. Het onderzoeksgebied bevindt zich binnen een oud akkercomplex en de dikte van het plaggendek varieert van 60 – 110 cm. Het micro-reliëf onder dit akkerpakket loopt af in zuidwestelijke richting . Tijdens het veldonderzoek zijn vijf vindplaatsen onderscheiden: een laat-prehistorisch urnenveld (vindplaats 1), een vindplaats van laat-prehistorische/vroeg-Romeinse bewoning (vindplaats 2), een laat-Romeins grafveld (vindplaats 3), een nederzetting uit de Volle Middeleeuwen (vindplaats 4) en tot slot een post-Romeins karrenpad (vindplaats 5). Op basis van zowel de fysieke als de inhoudelijke kwaliteit, zijn de vindplaatsen 3 en 4 behoudenswaardig gebleken. Dit betekent dat de archeologische waarden dienen te worden beschermd of te worden opgegraven. De eerste optie impliceert dat de ondergrond ter plaatse van de archeologische vindplaatsen niet wordt geroerd, dus dat geen bouwputten of funderingssleuven worden uitgegraven. Een alternatief is ‘archeologievriendelijk’ bouwen, dus zo ondiep funderen dat de ondergrond niet wordt geraakt. Echter, dan nog is het graven van kabel-, leiding- en rioleringssleuven een probleem. Het beplanten van de vindplaatsen met bomen of struiken is eveneens niet aan te bevelen, daar de wortels grondsporen zullen aantasten. Dit probleem speelt met name een rol in het geval van vindplaats 3. Op basis van de huidige gegevens is deze gesitueerd direct langs de Randweg-West. Hier is momenteel al beplanting aanwezig die diep wortelt. Het is waarschijnlijk dat deze bomen in de komende jaren met hun wortels de graven zullen beschadigen of vernielen. Ditzelfde geldt voor een deel van het grafveld dat mogelijk nog aan de westkant van de randweg ligt, aangezien hier ook bomen aanwezig zijn. Het verdient de aanbeveling de beplanting ter hoogte van het grafveld aan te passen, zodat het grafveld in situ bewaard kan blijven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xab-4g73
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-s8-68zs
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-s8-68zs
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:77193
Provenance
Creator Kerckhaert, K-J.R. (VUhbs archeologie)
Publisher VUhbs archeologie
Contributor Wesdorp, M.; VUhbs archeologie
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.735 LON, 51.284 LAT); Randweg-West Promopark; gemeente Nederweert; Limburg