Gemeente Cuijck. Diverse Locaties. Integraal Inventariserend Veldonderzoek BAAC 06.046 BAAC 06.046

DOI

In opdracht van Past2Present - Archeologic heeft het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC bv) een bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van boringen (karterende fase) uitgevoerd ten behoeve van 18 plangebieden binnen de Gemeente Cuijk. Aanleiding voor dit onderzoek zijn de bestemmingsplannen die de Gemeente Cuijk momenteel heeft voor de 18 afzonderlijke plangebieden. In het gebied zijn ontwikkelingen gepland in het kader van woningbouw en herstructurering. Ten behoeve van de bestemmingsplannen wil de Gemeente Cuijk weten of en hoeveel archeologische waarden in het totale gebied aanwezig zijn. Daartoe wordt het inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek besluit de Gemeente Cuijk of en welk type vervolgonderzoek noodzakelijk is. Aanvankelijk had het Programma van Eisen (Kroes 2005) betrekking op 21 plangebieden. Er zijn echter drie plangebieden afgevallen voor dit onderzoek. Plangebied Korte Spruit te Beers valt geheel binnen een zone met een lage trefkans en is conform het Programma van Eisen (Kroes 2005) derhalve niet onderzocht (zie paragraaf 2.2). De plangebieden aan de Irenestraat en de Anne Frankstraat in Cuijk zijn reeds onderzocht in 2002 blijkt bij bestudering van ARCHIS-II. Deze gebieden komen dan ook niet aan bod in dit onderzoek. Eén van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek is om op basis van booronderzoek het gespecificeerde verwachtingsmodel zoals geformuleerd in een concept beleidskaart, opgesteld op basis van RAAP Rapport 828 (2002), aan te vullen en te toetsen teneinde het gebied archeologisch te kunnen waarderen. Indien het booronderzoek archeologische waarden in het gebied aantoont, dan volgt in de regel nader veldonderzoek om de gekarteerde vindplaatsen te waarderen op fysieke en inhoudelijke kwaliteit. Daarna kan een selectiebesluit worden genomen en indien de noodzaak daartoe bestaat, kan een keuze voor een maatregel (opgraven, beschermen of bouwbegeleiding) worden gemaakt. Met de uitvoering van het inventariserend veldonderzoek is duidelijk of vervolgonderzoek noodzakelijk is en op welke locaties dit dient te geschieden. Het onderzoek is opgesplitst in twee delen, te weten een (beknopt) bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek. De resultaten worden per cluster en binnen een cluster per plangebied besproken. Het veldwerk van dit onderzoek heeft plaatsgevonden in maart 2006. Het onderzoek is uitgevoerd volgens het Programma van Eisen (Kroes 2005) en conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (CvAK 2005).

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zks-wcvr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:31433
Provenance
Creator Smit, L.
Publisher BAAC bv
Contributor BAAC bv;Past2Present - Archeologic
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact BAAC bv;Past2Present - Archeologic
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format 226 p.
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2010-01-11,2006-12,2010-01-07}