Plangebied Hofstraatbuurt te Wilp, gemeente Voorst Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) RAAP-rapport 2598 VOHB

DOI

In opdracht van Tauw bv heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in plangebied Hofstraatbuurt te Wilp in de gemeente Voorst. Het primaire doel van het proefsleuvenonderzoek was het toetsen en aanvullen van de gespecificeerde archeologische verwachting met betrekking tot het onderzochte gebied, waarbij het in eerste instantie ging om het al dan niet vaststellen van de aanwezigheid van archeologische grondsporen. Teneinde een goed afgewogen beslissing (selectiebesluit) door het bevoegd gezag mogelijk te maken, diende het onderzoek zich tevens te richten op de aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en conservering) en diepteligging van eventuele archeologische grondsporen/resten.

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek in plangebied Hofstraatbuurt kan worden gesteld dat de ondergrond ter plekke geen behoudenswaardige archeologische resten bevat. Ondanks de aanwezigheid van archeologische vondsten uit verschillende perioden (van Mesolithicum t/m Nieuwe tijd) zijn ter plekke tijdens het proefsleuvenonderzoek slecht twee archeologische grondsporen aan het licht gebracht. Vanwege het geringe aantal sporen kan hieraan geen specifieke betekenis worden toegekend. Derhalve wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.

In de directe nabijheid van het plangebied kunnen evenwel archeologische resten vanaf het Mesolithicum aanwezig zijn. Met name moet, gelet op de aanwezigheid van een spoor en relatief veel vondsten uit die tijd, rekening worden gehouden met resten van nederzettingsactiviteiten in de directe omgeving uit de periode Midden Bronstijd t/m Vroege IJzertijd. Voorts kan de bijzondere vondst van een ’dolfijnscheermes’ in combinatie met een bronzen haarnaald op korte afstand van het plangebied duiden op een (rijke?) Germaanse nederzetting in de nabijheid.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zu8-eenk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51938
Provenance
Creator Pronk, E.C.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format access / mdb;mapinfo / tab;application/rtf;image/jpeg;application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2012-10-31,2012-10-10,2012-10-31}