Midden Delfland Zweth Ecopassage de Schie Ecopassage de Schie te Zweth, gemeente Rotterdam, Een archeologische begeleiding van modules A en F

ADC ArcheoProjecten heeft een Archeologische Begeleiding conform protocol Opgraven uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van ecopassage de Schie bij Zweth in de gemeente Rotterdam. De graafwerkzaamheden die archeologisch zijn begeleid, betroffen in deelgebied A de aanleg van een sloot met natuurvriendelijke oeverprofielen en het afplaggen van het terrein en in module F het herprofileren van bestaande sloten met natuurvriendelijke oeverprofielen. De begeleiding heeft het beeld van het landschap en de bodemopbouw zoals dat uit de vooronderzoeken naar voren was gekomen, bevestigd. In het plangebied liggen verschillende kreeklopen die door reliëfinversie als hogere ruggen in het land zijn komen te liggen. De geul- en oeverafzettingen bestaan over het algemeen uit sterk siltig, lichtgrijs zand met kleilagen die zich in het veen hebben ingesneden. Buiten de voormalige geulen is sprake van een zwak siltig kleidek dat verder van de geul in dikte afneemt. In het meest oostelijke deel van module A bevindt het veen zich al op ca. 40 cm onder het maaiveld. De begeleiding had vooral tot doel om te kijken of zich op de hoger gelegen kreekruggen en de flanken daarvan eventuele bewoningsresten zouden bevinden. Op de kreekruggen zijn echter geen sporen aangetroffen. Ook vondstmateriaal ontbreekt vrijwel geheel op de kreken. De enige mogelijke uitzondering betreft vier aardewerkfragmenten die in deelgebied F direct onder de bouwvoor zijn aangetroffen en uit de Romeinse tijd dateren. Deze vier aardewerkfragmenten zouden kunnen wijzen op een vindplaats uit deze periode in de omgeving van de geherprofileerde sloot. In deelgebied A waren op het AHN drie mogelijke terpen herkend, maar uit het onderzoek is gebleken dat het hier gronddepots betreft die hier ca. 10 jaar geleden zijn gestort. In de grondhopen werden juist wel relatief veel vondsten aangetroffen, maar deze zijn waarschijnlijk van elders aangevoerd en houden geen verband met eventuele activiteiten in het verleden binnen het plangebied. Het materiaal dateert vooral uit de 18e en 19e eeuw. Op het meest westelijke perceel van deelgebied A werd een opvallende concentratie baksteenpuin waargenomen in de onderkant van de bouwvoor. Opvallend omdat op de recente gronddepots na het gehele plangebied vrijwel geen vondstmateriaal of insluitsels bevatte. Het baksteenpuin betreft een verspreid liggende concentratie gebroken rode en gele bakstenen. De hoeveelheid kan een aanwijzing vormen voor de aanwezigheid van een voormalige boerderij in het plangebied. Door de geringe ontgravingsdiepte tot onderkant bouwvoor en de ligging verspreid over een groter gebied was er echter geen duidelijke structuur te herkennen. Op historisch kaartmateriaal is op deze locatie geen boerderij teruggevonden. Het kan ook niet worden uitgesloten dat hier net als bij de gronddepots wellicht sprake is geweest van aanvoer van elders waarbij dit baksteenpuin op dit perceel is gedumpt. Zo is bijvoorbeeld bekend dat Delftse pottenbakkers in de 17e en 18e eeuw misbaksels uit hun productie langs de oevers van de Schie gedumpt hebben.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xu7-z8dy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-o6xm-sj
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-o6xm-sj
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zpj-7jv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:63590
Provenance
Creator Bouma, N. (ADC ArcheoProjecten); Sam, D. (T&A Survey)
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/msword; application/pdf; image/jpeg; access / mdb; mapinfo / tab
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.391 LON, 51.956 LAT); Zuid-Holland; Gemeente Rotterdam; Zweth; Ecopassage de Schie; 37E (kaartblad)