Laatneolithische en vroege bronstijdarcheologie langs de Westfrisiaweg (N307) N23 Westfrisiaweg Noorderboekert

DOI

Archol BV heeft van 2013 to 2015 gedurende drie periodes archeologisch onderzoek uitgevoerd op twee locaties langs de Westfrisiaweg, nabij de kruispunten Noorderboekert en Rijweg. Deze drie onderzoeken zijn samen gerapporteerd in Archol rapport 294. Deze dataset betreft de locaties 18-1 en 21 ter hoogte van het kruispunt Noorderboekert. Het onderzoek heeft archeologische resten uit het laat neolithicum en de vroege bronstijd opgeleverd. Uit het laat neolithicum zijn een huisplattegrond en een afvallaag opgegraven. Gedurende de vroege bronstijd werd het hoge deel van het terrein als akker- en weideland gebruikt, getuige de ploegkrassen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zdp-ru2t
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:128466
Provenance
Creator Knippenberg, S.
Publisher Archol BV
Contributor Archol BV
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Archol BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Adobe PDF;rich text format;tiff afbeelding;GIS (geo)grafische gegevens;GIS koppelgegevens;jpeg afbeelding;GIS bestand;komma gescheiden bestand;MS Access database;GIS index gegevens;GIS attribuut gegevens
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2018-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-06-11T11:59:59Z