Boxtel, Princenlant fase 4

DOI

In opdracht van de gemeente Boxtel heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Princenlant fase 4 te Boxtel in de gelijknamige gemeente. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de voorgenomen herontwikkeling van de locatie Princenlant (fase 4), waarbij een gerede kans bestaat dat archeologische waarden vernietigd worden. Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek heeft in 2008 een archeologische quickscan plaatsgevonden, waaruit is gebleken dat archeologisch onderzoek in het plangebied noodzakelijk was. In 2011 heeft vervolgens een verkennend veldonderzoek plaatsgevonden. Uit het booronderzoek is gebleken dat de bodem in het plangebied bestaat uit beekafzettingen. Er zijn geen archeologische indicatoren en/of intacte bodemprofielen aangetroffen. De bodem is tot in de C-horizont afgegraven. Op basis van de resultaten van het onderzoek is de verwachting op het aantreffen van archeologische resten naar laag bijgesteld. Ter plaatse van de voormalige redoute, die in het plangebied aanwezig moet zijn geweest, kunnen echter nog wel resten verwacht worden. De op het terrein aangetroffen sporen betreffen de gracht van een redoute en greppels. De greppels betreffen zeer waarschijnlijk perceelsgrenzen. De oriëntatie van de greppels komt overeen met de oriëntatie van een perceelgreppel op de historische kaart van 1832. De gracht van de redoute die in het onderzoeksgebied is aangetroffen, komt grotendeels overeen met de kaart die in juni 1839 is vervaardigd. Op het moment dat de kaart is vervaardigd, had de redoute inmiddels zijn functie verloren. Op 19 april is namelijk het Verdrag van Londen ondertekend dat de definitieve scheiding tussen Nederland en België heeft bekrachtigd. Zeer waarschijnlijk is de redoute maar een korte periode in gebruik geweest, namelijk van februari tot juni 1839. Gezien de relatief schone vulling van de redoute gracht lijkt dit zeer aannemelijk. Als gekeken wordt naar de waarderingstabel van de vindplaats en de getrokken conclusie met betrekking tot de redoute gracht dan bestaat er geen aanleiding om deze vindplaats te behouden. Het advies van BAAC bv is dan ook om het onderzoeksgebied vrij te geven voor toekomstige werkzaamheden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-29p-q4hz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155699
Provenance
Creator BAAC BV
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Noord-Brabant;BAAC BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Noord-Brabant;BAAC BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format pdf portable document format;jpg/jpeg file;geography markup language
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2018-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2020-01-29T11:59:59Z