Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Achterbergsestraatweg te Achterberg

DOI

In opdracht van LievenseCSO heeft KSP Archeologie een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor de locatie aan de Achterbergsestraatweg in Achterberg (gemeente Rhenen). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging voor de nieuwbouw van een woning met een bijgebouw.

Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging op een daluitspoelingswaaier en de archeologische vondstlocaties uit de omgeving en de vondstlocatie uit het plangebied is aan het plangebied een lage verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Neolithicum, een hoge verwachting voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw) en een lage verwachting voor de Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) tot en met de Nieuwe tijd.

Vervolgens is deze verwachting getoetst door middel van een inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Uit het booronderzoek is gebleken dat de oorspronkelijke podzolbodem vrijwel geheel is opgenomen in het enkeerddek, maar dat het potentiƫle archeologische sporenniveau in de top van de C-horizont (vanaf 55 cm -mv) nog intact aanwezig is. Rekening houdend met een buffer van 20 cm, die de gemeente hanteert om ook de al dan niet verploegde vondstenlaag te kunnen behouden, kunnen archeologische resten verloren gaan wanneer de graafwerkzaamheden die binnen het plangebied plaatsvinden dieper reiken dan 0,35 m beneden maaiveld. Op basis hiervan blijft de lage verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Neolithicum, de hoge verwachting voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw) en de lage verwachting voor resten uit de Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) tot en met de Nieuwe tijd gehandhaafd.

Op basis van de mate van intactheid van de bodem in het onderzoeksgebied en de vondstlocatie binnen het plangebied kan er een archeologische vindplaats aanwezig zijn. Wanneer de geplande graafwerkzaamheden dieper reiken dan 35 cm beneden maaiveld kunnen eventueel aanwezig archeologische resten verloren gaan en is vervolgonderzoek noodzakelijk. KSP Archeologie heeft vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek om vast te stellen of in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn en zo ja, welke waardering hieraan gegeven kan worden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-29p-ks7u
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:72526
Provenance
Creator Schorn, E.A.
Publisher KSP Archeologie vof
Contributor KSP Archeologie vof
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact KSP Archeologie vof
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Point 2017-06-15T11:59:59Z