Hilvarenbeek (NB) – Biest-Houtakker, Akkerstraat Definitief Archeologisch Onderzoek

DOI

Op 27 oktober 2008 verleende van der Weegen Gronobank aan BILAN opdracht voor een definitieve opgraving voor het plangebied Akkerstraat in Biest-Houtakker, gemeente Hilvarenbeek (provincie Noord-Brabant). De aanleiding voor het onderzoek was de voorgenomen nieuwbouw in het plangebied.

Uit de bodemopbouw blijkt dat het plangebied deel uitmaakte van een dekzandgebied met matig lemige bodem, dat in noordelijke richting afhelt. Gezien de aanwezigheid van oxidatievlekken in het dekzand is onder relatief natte omstandigheden vanaf het begin van het Holoceen in het dekzand een veldpodzol ontstaan.

In de vroege ijzertijd is het gebied in gebruik genomen als nederzettingsterrein. In het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied werden twee NW-ZO georiënteerde structuren aangetroffen die mogelijk samen één structuur vormden. Een andere mogelijkheid is dat het twee structuren zijn die elkaar in tijd hebben opgevolgd. Omdat een precieze datering van de structuren ontbreekt kan hierover geen definitieve uitspraak worden gedaan. Op andere plaatsen in het Brabantse zandgebied zijn enkele vergelijkbare plattegronden aangetroffen waarbij ook niet met zekerheid kon worden vastgesteld of het om twee losse structuren ging of een samengestelde plattegrond.

In het noordelijke deel van structuur 2 werd een rechthoekige kuil binnen de plattegrond aangetroffen. Deze kuil is mogelijk een kelderkuil die werd gebruikt voor de opslag van levensmiddelen in de woning. Een andere mogelijkheid is dat deze kuil werd gegraven bij het verlaten van het huis en werd volgestort met de huisraad die niet werd meegenomen naar een nieuwe locatie. Het is ook mogelijk dat de kuil beide functies heeft gehad, primair als voorraadkuil en secundair als afvalkuil. Van de andere kuilen in het onderzoeksgebied kon de primaire functie niet worden achterhaald. Eén kuil was secundair als afvalkuil gebruikt.

Er werd één kuil aangetroffen met een jongere datering. Maar bewoningssporen van de periode na de vroege ijzertijd ontbreken. Het plangebied is in gebruik genomen als agrarisch terrein en vanaf ongeveer de vijftiende eeuw vond plaggenbemesting plaats waardoor zich een esdek ontwikkelde binnen het plangebied.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xsr-pcvr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:76998
Provenance
Creator Mostert, M.
Publisher BAAC bv
Contributor Boer, E. de;BAAC bv;Van der Weegen Gronobank bv
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Boer, E. de;BAAC bv;Van der Weegen Gronobank bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format image/jpeg;.xlsx;.xls;image/tiff;application/pdf;application/msword
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2011-10-11T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-01-03T11:59:59Z