Plangebied XL Businesspark Twente te Almelo (vervolg). Onderzoeksterrein Erve Drijerink, deelgebied 9. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) BAAC-rapport A-16.0119

In opdracht van Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied XL Businesspark 2012 Almelo deelgebied 9 in gemeente Almelo. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van een bedrijvenpark in het plangebied waarbij een gerede kans bestaat dat archeologische waarden vernietigd zullen worden.

Op basis van een bureauonderzoek en een verkennende veldinspectie is in 2005 voor het gehele plangebied een archeologische verwachtingskaart opgesteld. Op basis van het archeologisch vooronderzoek worden binnen het onderzoeksterrein archeologische resten uit de volle en late middeleeuwen verwacht, meer specifiek resten die samenhangen met het nabijgelegen historische erve Drijerink. De verwachting bestaat dat zich binnen het onderzoeksterrein een voorganger van dit erf heeft bevonden. In het onderzoeksgebied is een esdek aanwezig welke op verschillende delen van het terrein een podzolbodem afdekt.

Er zijn in totaal twaalf proefsleuven gegraven, waarvan in het zuiden drie sleuven in het voorjaar van 2015 zijn gegraven en de overige negen sleuven in het voorjaar van 2016. Dit laatste in verband met het verkrijgen van een betredingstoestemming voor het noordelijk deel van het terrein. In proefsleuven 4,9 en 10, in de noordwesthoek van het onderzoeksgebied, zijn restanten gevonden van paalkuilen, een kuil en greppels. Deze sporen dateren in de late middeleeuwen en nieuwe tijd. In proefsleuf 7 is een brede greppel aangetroffen die overeenkomt met een perceelsgrens uit de eerste helft 19e eeuw tussen akkergebied (bouwland) van de boeren Dreirink en heidegebied van de Marke Bornerbroek en Zenderen. In de overige proefsleuven bevonden zich nog enkele grondverbeteringssporen en verder een enkele paalkuil of smalle greppel. Er is slechts één aardewerkscherf aangetroffen in de basis van het esdek in proefsleuf 1, deze dateert tussen de 8e en 13e eeuw.

De aangetroffen archeologische sporen zijn omschreven als vindplaats 1. Op basis van de waarderingscriteria is voor vindplaats 1 een score van 3 punten voor fysieke kwaliteit en een score van 3 punten voor inhoudelijke kwaliteit aanleiding om de vindplaats niet te behouden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2an-bap3
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0efo-mw
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0efo-mw
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-x4x-9p6t
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67640
Provenance
Creator Kiefte, D. te (BAAC bv)
Publisher Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente
Contributor Bergman, W.A.; BAAC bv
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.639 LON, 52.320 LAT); Overijssel; Almelo; Vervolg XL Businesspark 2012 Almelo gebied 9