Archeologische begeleiding aanleg rioolpersleiding te Oldemarkt en Paasloo, gemeente Steenwijkerland (OV)

Aanleiding tot de hier beschreven archeologische begeleiding, protocol opgraven is de aanleg van een rioolpersleiding bij de Hareweg in Oldemarkt en aan de Paasloërweg bij Paasloo, beide gelegen in de gemeente Steenwijkerland. Omdat deze plannen met bodemverstorende ingrepen gepaard gaan, is een archeologisch onderzoek noodzakelijk. Door de aard van de werkzaamheden en de omstandigheden waarin zij moeten plaatsvinden, was een onderzoek voorafgaand hieraan niet mogelijk en is gekozen voor een archeologische begeleiding van de werkzaamheden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform de Erfgoedwet. De uitvoerder NTP Hattem Infra heeft MUG Ingenieursbureau b.v., afdeling Archeologie, opdracht gegeven de begeleiding uit te voeren.

De archeologische begeleiding heeft plaatsgevonden tussen 13 juni en 9 juli 2016 en is uitgevoerd door mevrouw M. Kremer en de heren S.J. Tuinstra en G.J. de Roller. Het onderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3, en de richtlijnen in het PvE.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z7y-gvvs
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dk5d-yj
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dk5d-yj
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xem-e6dj
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-2cr-j58b
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67810
Provenance
Creator Roller, G. J. de (MUG Ingenieursbureau)
Publisher MUG Ingenieursbureau
Contributor MUG Ingenieursbureau
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.977 LON, 52.814 LAT); Hareweg en Paasloërweg; Oldemarkt en Paasloo; Gemeente Steenwijkerland; Provincie Overijssel