Rapportage Verkennend Archeologisch Bodemonderzoek. Hendrik Pierson College, Beneluxstraat 4, Andelst

Op 3 september 2002 is in opdracht van de gemeente Valburg door Synthegra b.v. een verkennend archeologisch bodemonderzoek verricht. De onderzoekslocatie is onderzocht in het kader van nieuwbouw ter plaatse van Beneluxstraat 4 te Andelst. Het verkennend onderzoek bestaat uit een bureau-studie (historisch onderzoek) aangevuld met een veldverkenning en een verkennend bodemonderzoek.

Op basis van de archeologische venwachting, de boringen, de stratlgrafie en het aangetroffen vondstmateriaal Is het terrein van het Hendrik Pierson College interpreteren als een gebied met hoge archeologische waarde. Dit komt overeen met de waardering van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek voor dit terrein. Op het noordelijke en zuidelijke deel van het terrein is een cultuurlaag met vondstmateriaal aangetroffen die vermoedelijk te dateren is tussen 250 v.Chr. en 300 n.Chr. en een cultuurlaag tussen 450 n. Chr en 1500 n. Chr. In de diepere ondergrond bevindt zich mogelijk een bewoningslaag uit de Late Bronstijd of Ijzertijd. (1000- 250 v. Chr.). Om het exacte verloop van de oevenwal (waarop de nederzetting te verwachten Is) en de crevasse te kunnen bepalen zal nader onderzoek moeten worden verricht.

Op basis van een proefsleuvenonderzoek zal de precieze omvang, de verspreiding en de kwaliteit van de aangetroffen archeologische waarden nader bepaald moeten worden. Het nader onderzoek zal zich moeten richten op het noordelijke en zuidelijke deel van de locatie rondom het Hendrik Pierson College. Ter plaatse van dit complex is nieuwbouw gepland. Bij het geplande grondverzet zal de cultuurlaag met zekerheid geroerd worden. Voor de waardering van het terrein dienen aaneensluitend verspreid over het terrein meerdere proefsleuven te worden getrokken, waarbij vlaksgewijs vastgesteld kan worden In welke fasen het terrein bewoonde is geweest. Tevens dient daarbij de begrenzing van de archeologische vindplaats (In relatie tot de verlandde rivierarm) in kaart gebracht te worden. Dit advies dient in het kader van de planvorming te worden voorgelegd bij het bevoegd gezag (provincie Gelderland, drs. F. de Roode).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xhv-58df
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tv1-i4h
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tv1-i4h
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:18890
Provenance
Creator Gent, E.F. van (Synthegra Archeologie bv); Kuijl, E.E.A. van der (Synthegra Archeologie bv)
Publisher Synthegra Archeologie bv
Contributor Synthegra Archeologie bv
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Beneluxstraat 4; Hendrik Pierson College; Andelst; Overbetuwe; Gelderland