Monitor Ouders Passend onderwijs, 2017

In augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs ingegaan. Om te beoordelen of met deze wet bereikt wordt wat men wil bereiken, wordt een omvangrijk evaluatieprogramma uitgevoerd1. Een van de onderzoeken in het kader van deze evaluatie is de monitor oudertevredenheid. Met dit onderzoek wordt de tevredenheid van ouders over verschillende aspecten van de leerlingenzorg op de school van hun kind in kaart gebracht. Dit wordt gedaan voor alle ouders: ouders mét een kind dat extra ondersteuning krijgt en ouders zónder een kind dat extra ondersteuning krijgt. Met een nulmeting is (in 2014) in kaart gebracht hoe ouders de leerlingenzorg voor de start van passend onderwijs ervaarden. Nu is (in 2016) gekeken in hoeverre de tevredenheid na de invoering van passend onderwijs is veranderd. In deze monitor is de tevredenheid over leerlingenzorg op een aantal thema’s in kaart gebracht, namelijk 1) communicatie en informatievoorziening, 2) signalering en feitelijke ondersteuning, 3) relatie met school en de mate van partnerschap en 4) schoolkeuzeproces, toewijzing en plaatsing. Ook naar de tevredenheid van ouders over de aanwezigheid van (andere) leerlingen die extra ondersteuning krijgen in de klas van hun kind is gevraagd.

In dit onderzoek gaat het om ouders in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs en studenten in het middelbaar beroepsonderwijs. Voor de mbo-studenten is het de eerste keer dat over dit onderwerp informatie is verzameld, voor de ouders de tweede keer. De eerste keer voor de ouders was in het schooljaar vóór de invoering van passend onderwijs. Daardoor kunnen voor de ouders nu ervaringen van voor en na passend onderwijs vergeleken worden. Twee onderwerpen staan in dit rapport centraal: ervaren bureaucratie met aspecten van de leerlingenzorg en tevredenheid over de leerlingenzorg op de eigen school.

Bestanden: Rapport: "Monitor oudertevredenheid. Ervaren bureaucratie en tevredenheid passend onderwijs.pdf" Loon-Dikkers, A.L.C. van, Heurter, A.M.H., Ledoux, G. Ervaren bureaucratie en tevredenheid passend onderwijs. Meningen van ouders en mbo-studenten, schooljaar 2015-2016. Amsterdam: Dit is publicatie nr. 20 in de reeks Evaluatie Passend Onderwijs. ISBN: 978-94-6321-036-2

Spss datasets: "20689_08-Tevredenheid-Ouders_300117_id_dans.sav" "20689-Tevredenheid-MBO-020117_dans.sav" Geanonimiseerd bestand, brinnummers in dataset 'ouders' vervangen door anoniem 'id'.

De vragenlijsten staan in de bijlagen van het rapport.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xev-yhth
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ru-iss4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:198865
Provenance
Creator Loon-Dikkers, L. van (Verwey Jonker Instituut)
Publisher Kohnstamm Instituut
Contributor Koopman, P.N.J.; Loon-Dikkers, L. van; Msc. L. van Loon-Dikkers (Verwey Jonker Instituut)
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .sav; .dat; .sps
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland